Förändringar under hundra år

Under självständighetsåren har Finland förändrats avsevärt. Förändringarna syns både i de stora riktlinjerna i samhället och i små vardagliga saker. På de här sidorna presenterar vi förändringen med hjälp av siffror från början av självständighetstiden och från nutiden. Fotografierna är från de finländska museernas samlingar.

Jämförelserna finns också på Statistikcentralens Twitter- och Facebook-konton under hashtagen #förändringunder100år..

Populäraste bilmärken

1920-talet
Ford
Chevrolet
2017
Toyota
Volkswagen
Försti, Teija. Vauhtikausi. Autoilun sukupuoli 1920-luvun Suomessa, sida 218 (Åbo universitet, 2013).
Trafi. Statistikdatabas. Personbilar i trafik 31.12.2017 efter område.

Finlands areal

1917
377 426 km2
2017
338 449 km2
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1917, tabell 1.
Lantmäteriverket. Finlands areal kommunvis 1.1.2017.

Finlands folkmängd

1917
3 134 300
2016
5 503 297
Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Folkmängd efter kön 1750 - 2016.

Befolkningen efter språk

1920
finska 88,7 %
svenska 11,0 %
lapska 0,05 %
2016
finska 88,3 %
svenska 5,3 %
samiska 0,04 %
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1965, tabell 20.
Statistikcentralen. Finland i siffror. Befolkningen efter språk.

Åkerareal för rågodling

1920
232 947 ha
2017*
31 900 ha

Åkerareal för veteodling

1920
8 751 ha
2017*
219 000 ha

Virkesförrådets årliga tillväxt

1921–1924
54,5 mn m3
2014–2016
109,9 mn m3

Virkesförrådets volym

1921–1924
1 385 mn m3
2014–2016
2 465 mn m3

Andelen kvinnor av invalda riksdagsledamöter

1917
9,0 %
(18 riksdagsled.)
2015
41,5 %
(83 riksdagsled.)
Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år. Valstatistik. Eduskuntavaaleissa valittujen nais- ja mieskansanedustajien lukumäärä 1907–2003 (ung. Antalet invalda kvinnliga och manliga riksdagsledamöter i riksdagsvalen 1907–2003).
Statistikcentralen. Finland i siffror. Val.

Framställning av smör

1917
10 323 000 kg
2016
55 540 374 kg
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 73.
Luke. Mjölk- och mjölkproduktstatistik.

Antalet mejerier

1917
492
2016*
51
Lantbruksstyrelsen. Jordbruk och boskapsskötsel i Finland år 1917, sida 36.
Statistikcentralen. Struktur- och bokslutsstatistik över företag. Företag enligt näringsgren, 2013-2016*.

Den förväntade livslängden för en nyfödd

1911–1920
43 år (M)
49 år (K)
2016
78 år (M)
84 år (K)

Genomsnittsåldern för döda

1917
37 år (M)
40 år (K)
2016
75 år (M)
82 år (K)
Statistiska centralbyrån. Befolkningsförändringar i Finland åren 1917 och 1918, sida 47.
Statistikcentralen. Befolkningsstatistik.

Antalet mödradödsfall

1936
374
2015
2
Statistiska centralbyrån. Dödsorsaker åren 1936-1937, tabell 1.
Statistikcentralen. Dödsorsaker. Översikter 2015, 7 (på finska).

Medellängden för kvinnor och män

På 1910-talet
160,6 cm (K)
170,0 cm (M)
2014
165 cm (K)
179 cm (M)
Wilskman, Ivar. Tilastollisia tietoja Suomen koulunuorison ruumiillisesta kehityksestä, osa 2 (ung. Statistiska uppgifter om Finlands skolungdomars fysiska utveckling, del 2), (Helsingfors, 1920) och Tilastollisia tietoja Suomen kansan ruumiillisesta kehityksestä, osa 3 (ung. Statistiska uppgifter om Finlands befolknings fysiska utveckling, del 3), (Helsingfors, 1922).
THL. Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren 2014, tabell 101.B.

Mängden fiskad strömming

1917
11 824 108 kg
2016
136 308 000 kg
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 88.
Luke. Kommersiellt fiske i havet 2016.

Tjänsternas andel av bruttoförädlingsvärdet

1917
28,4 %
2016*
70,2 %
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016, tabell 6.2.
Statistikcentralen. Finland i siffror. Strukturella förändringar i ekonomin.

Förädlingens andel av bruttoförädlingsvärdet

1917
22,9 %
2016*
27,1 %
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016, tabell 6.2.
Statistikcentralen. Finland i siffror. Strukturella förändringar i ekonomin.

Primärproduktionens andel av bruttoförädlingsvärdet

1917
48,6 %
2016*
2,7 %
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016, tabell 6.2.
Statistikcentralen. Finland i siffror. Strukturella förändringar i ekonomin.

Statsskulden per invånare
(i 2016 års penningvärde)

1917
96 €
2016
18 577 €
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 211.
Statskontoret. Statistikbasen. Statsskulden

Elförbrukning

1917
205 GWh
2016*
85 085 GWh
Statistikcentralen. Energianvändningen och energikällorna 1917-2007, tabell 1.
Statistikcentralen. Energi. Anskaffning och totalförbrukning av el.

Andelen som studerat efter den grundläggande utbildningen

1920
5 %
(högre utbildning än kurs i folkskola)
2016
71 %
(examen efter grundskolenivån)

Största städer

1917
Helsingfors
Åbo
Tammerfors
Viborg
2016
Helsingfors
Esbo
Tammerfors
Vanda
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 9.
Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Folkmängd efter kön och område.

Rum (inkl. kök) per bostad

1917
2,4
2015
3,7
Heikkonen, Eero. Asuntopalvelukset Suomessa 1860-1965 (ung. Boende i Finland 1860-1965), sida 207 (Finlands Bank, 1971).
Statistikcentralen. Statistiken Bostäder och boendeförhållanden.

Medelstorlek på bostadshushåll

1920
5,2 personer
2016
2,03 personer
Juntto, Anneli. Boende. I verket Suomen vuosisata (Finlands århundrade), (Statistikcentralen, 2000).
Statistikcentralen. Bostäder och boendeförhållanden 2016, tabellbilaga 1.

Andelen som började i läroverk/gymnasium av åldersklassen

1920
n. 7 %
2015
52,5 %
Lampinen, Osmo. Grundutbildningsnivå. I verket Suomen vuosisata (Finlands århundrade), (Statistikcentralen, 2000).
Statistikcentralen. Utbildning. Direkt placering i fortsatta studier efter utgången av grundskolans nionde klass.

Studentexamina

1917
1 138
2016
30 531
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1927, tabell 181.
Statistikcentralen. Utbildning. Personer som avlagt studentexamen år 2016.

Genomsnittlig storlek på gårdar

1920
9 ha
2016
45 ha

Antal gårda

1920
ca 225 000
2016
50 388

Medelåldern för personer som ingått första äktenskap

1917
25-29 (M)
20-24 (K)
2016
33,7 (M)
31,4 (K)
Statistiska centralbyrån. Befolkningsförändringar i Finland 1917 och 1918, s. 20.
Statistikcentralen. Ändringar i civilstånd. Medelåldern för kvinnor och män som ingått första äktenskap.

Anmälda fall av mässling

1920
13 180
2016
4
Medicinalstyrelsen. Medicinalstyrelsens berättelse för år 1920.
THL. Registret för smittsamma sjukdomar, statistisk databas.

Antalet motorcyklar

1922
837
2016
265 960
Statistikcentralen. Motorfordonsbeståndet. Antalet fordon i registret.

Antalet fartyg i handelsflottan

1917
4 671 fartyg
(varav segelfartyg 4003 st. och ångfartyg 668 st.)
2016
1 261 fartyg

Medelvårdtid på allmänt sjukhus

1920
21,9 dygn
2015*
3,5 dygn

Antalet recept per invånare

1917
0,9
2015
10,2
Medicinalstyrelsen. Medicinalstyrelsens berättelse för år 1917.
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016, tabell 19.2.

Fabriker som tillverkar tändstickor

1917
10
2017
0
Handels- och industristyrelsen. Industristatistik: år 1917, tabell 4.
Statistikcentralen. Företagsregistret.

Skogsindustriprodukternas andel av exporten

1920
94 %
2016
22 %
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016, tabell 7.8.
Finska tullen. Statistik. Export efter produktklass (CPA2008).

Exporten till Ryssland, exportandel

1917
96,3 %
2016
5,7 %
Finska tullen. Tidsserier. Import och export åren 1881–2015 enligt länder.

Studerande vid Helsingfors universitet

1917
3 215
2016
32 031
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1920, tabell 183.
Statistikcentralen. Universitetsutbildning. Universitetsstuderande och examina.

Andelen personer som bor på sin födelseort

1920
72,2 %
2016
44,1 %
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1922, tabell 20.
Statistikcentralen. Befolkningsstatistik.

Statistikförd konsumtion av öl per invånare

1917
10,5 liter
2016
75,1 liter
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1919, tabell 235.
Valvira. Alkoholstatistik år 2016.

Folktäthet

1920
9,4 invånare/km²
2017
18,1 invånare/km²
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1965, tabell 10.
Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Folktäthet efter område.

Andelen barn (0–14 år) av befolkningen

1917
34,5 %
2016
16,3 %
Statistikcentralen. Befolkningsstruktur. Befolkning efter ålder och kön.

Genomsnittligt antal barn per kvinna

1917
3,71
2016
1,57
Statistikcentralen. Födda. Summerad fruktsamhet.

Födda barn

1917
81 046
2016
52 814
Statistikcentralen. Födda. Levande födda efter kön.

Boendets andel av den privata konsumtionen

1920
9,2 %
2016
28,4 %
Statistikcentralen. Nationalräkenskaper.

Livsmedlens andel av den privata konsumtionen

1920
47,6 %
2016
10,9 %
Statistikcentralen. Nationalräkenskaper.

Andel sysselsatta inom service och förvaltning

1920
10,9 %
2016
73,7 %

Andel sysselsatta inom industrin

1920
11,5 %
2016
21,8 %
Viljaa kootaan seipäälle

Andel sysselsatta inom jord- och skogsbruk

1920
70,1 %
2016
4,1 %

Genomsnittlig mjölkproduktion per mjölkko

1917
1 894 liter
2016
8 406 liter
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1925, tabell 63.
Luke. Lantbruksstatistik. Totalproduktionen av mjölk.

Antalet mjölkkor

1917
1 075 749
2016
275 375
Lantbruksstyrelsen. Jordbruk och boskapsskötsel i Finland år 1918, s. 34.
Luke. Lantbruksstatistik. Antalet husdjur.

Import av apelsiner till Finland

1917
26 655 kg
2016
29 145 113 kg
Tullstyrelsen. Finlands handel på utrikes orter 1917, tabell 2a, beteckning VI.2.
Finska tullen. Databasen Uljas, kod 08051020.

Antalet förlorade arbetsdagar i arbetskonflikter

1917
1 494 490
2015
108 911
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1920, tabell 225.
Statistikcentralen. Statistik över arbetskonflikter. Arbetskonflikter efter näringsgren 2002–2015.
Aura-auto lumista tietä puhdistamassa

Vinterplogade landsvägar

1925
40 km
2015
79 300 km
Parkko, Sinikka. Vägtrafik. I verket Suomen vuosisata (Finlands århundrade), (Statistikcentralen, 2000).
Trafikverkets informationstjänst.

Passagerartrafik på järnvägarna

1920
775 488 000 km
2015
4 113 000 000 km
Trafikverket. Finlands järnvägsstatistik 2015, s. 51.

Antalet hästar

1917
270 553
2015
74 200
Lantbruksstyrelsen. Jordbruk och boskapsskötsel i Finland år 1918, s. 33.
Hippolis, Finlands Hippos rf, Finlands Ryttarförbund & Luke. Hästhushållning i siffror, tabell 1.

Antalet flygpassagerare

1924
269
2017
22 699 881
Oikarinen, Jukka. Lufttrafik. I verket Suomen vuosisata (Finlands århundrade), (Statistikcentralen 2000).
Finavia. Antal passagerare 2017.

Årlig medeltemperatur i Helsingfors

1917
4,0 °C
2017
6,6 °C
Meteorologiska institutet. Årsstatistik.

Antal bilar

1922
1754
2015
3 847 045
Statistikcentralen. Motorfordonsbeståndet. Antalet fordon i registret.

Konsumtion av kaffe per person

1917
1,72 kg
2016
9,9 kg
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1922, tabell 254.
Kaffe- och rosteriföreningen. Kaffekonsumtion.

Antal läkare

1917
645
2015
21 980
Statistiska centralbyrån. Statistisk årsbok för Finland 1922, tabell 196.
Statistikcentralen. Statistisk årsbok för Finland 2016 tabell 19.3.