Pressmeddelande 29.11.2010

Bra början på året för småföretag inom byggbranschen

De finländska företagens omsättning ökade inom alla näringsgrenar under början av året. Under januari-juni ökade omsättningen för alla företag med 3,9 procent och omsättningen för småföretag med 2,4 procent från året innan. Utvecklingen i småföretag var gynnsam i synnerhet inom byggbranschen: omsättningen för småföretag inom byggverksamhet ökade med 3,7 procent, medan ökningen av omsättningen för alla företag inom branschen var något under en procent jämfört med första hälften av år 2009.

Sedan början av år 2009 har reparationsbyggandets andel varit stigande, och nybyggandets andel av antalet arbetade timmar stannade på 44 procent i fjol. Antalet bygglov för reparationsbyggande minskade förra året med 9 procent från året innan, dvs. reparationsbyggandet koncentrerades till mindre reparationsåtgärder som inte kräver bygglov. Under januari-juni i år har de arbetade timmarna inom byggverksamhet däremot fördelats jämnt mellan nybyggande och reparationsbyggande.

Lönesumman inom byggverksamhet minskade under januari-juni i byggföretag av alla storlekar. I småföretag var lönesumman som betalades ut 0,5 procent mindre och i alla byggföretag 2,1 procent mindre än året innan.

Småföretagens tillväxt långsammare inom övriga näringsgrenar

Med undantag av byggverksamhet utvecklades småföretagens omsättning inom övriga näringsgrenar långsammare än hos alla företag under början av året. Den tydligaste skillnaden fanns inom industribranscherna, där omsättningen för alla företag ökade med 7,2 procent och omsättningen för småföretag med 1,9 procent från året innan. Lönesumman inom industrin minskade däremot både i småföretag (−5,1 %) och i näringsgrenens alla industriföretag (−4,6 %) jämfört med första hälften av förra året.

Utvecklingen av omsättningen i småföretag under januari-juni 2010 jämfört med alla företag i Finland

Också inom handeln har de stora företagen vuxit snabbare än de små under januari-juni. Småföretagens omsättning ökade med 2,9 procent och omsättningen för alla företag inom näringsgrenen med 5,7 procent. Småföretagens lönesumma minskade med 1,3 procent och lönesumman för alla företag inom handeln med 0,3 procent från året innan. Ökningen av detaljhandelns omsättning tilltog under årets andra kvartal. Bakom den kraftiga ökningen finns en gynnsam utveckling av omsättningen i synnerhet utanför dagligvaruhandeln: särskilt inom specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning och datorer ökade omsättningen rejält.

Inom övriga tjänster ökade omsättningen under januari-juni med 2,6 procent i alla företag och med 1,9 procent i småföretag. Inom servicenäringarna ökade lönesumman under det första halvåret med en procent i småföretag och med totalt 0,5 procent i alla företag jämfört med motsvarande period året innan.

Småföretagens omsättning ökade mest i Mellersta Österbotten

Småföretagens omsättning ökade under det första halvåret 2010 i alla landskap. De bästa tillväxtsiffrorna hade Mellersta Österbotten (5,6 %), Norra Karelen (5,3 %) och Norra Österbotten (5,0 %). Egentliga Tavastland, Södra Österbotten och Norra Savolax visade tillväxtsiffror på mer än 3 procent.

Den långsammaste utvecklingen av omsättningen hade småföretagen i Egentliga Finland och Södra Karelen, där ökningen under januari-juni var mindre än en procent jämfört med året innan.

Utvecklingen av småföretagens omsättning i landskapen under det första halvåret 2010

Uppgifter om småföretag från konjunkturtjänsten

Uppgifterna grundar sig på den senaste specialutredningen för Statistikcentralens konjunkturtjänst. I utredningen definierades som småföretag sådana företag som under åren 2008–2010 har haft högst tio arbetstagare och en omsättning på högst två miljoner euro per år.

Konjunkturtjänsten producerar konjunkturuppgifter om småföretag gällande hela ekonomin samt huvudnäringsgrenarna tillverkning, byggande, handel och tjänster. Som områdesnivå är det möjligt att välja landskap eller ekonomisk region.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten, Konjunkturtjänsten för kunder. Statistikcentralen

Förfrågningar om småföretag: Katja Äijö (09) 1734 2959 ja Tiina Herttuainen (09) 1734 3619, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar: www.tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu