Suomi on bioenergian suurvalta

  1. Uusiutuvat tuottavat neljänneksen sähköstä
  2. Turve on hitaasti uusiutuva biomassapolttoaine
  3. Puu ja turve sopivat yhteen
  4. Lisää jätteenpolttolaitoksia rakenteilla
  5. Bio-osuuksissa on haasteita
  6. Biodieseliä lähinnä omaan käyttöön
  7. Oksat, risut ja kannot tehokäyttöön
  8. Biopolttoaineet Suomessa:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lisää jätteenpolttolaitoksia rakenteilla

Biokaasu syntyy orgaanisen materiaalin mätänemisprosessissa joko jätteistä kaatopaikalla, jäteveden puhdistamoissa tai ohjatuissa suljetuissa prosesseissa. Suomessa biokaasu käytetään sähkön ja lämmön tuotannon energialähteenä. Puhdistettu biokaasu on samaa metaania kuin maakaasukin, joten sitä voidaan käyttää polttoaineena maakaasuajoneuvoissa.

Myös muita bioenergiajakeita kuten erilaisia energiakasveja ja jätepolttoaineita hyödynnetään kaukolämmön ja sähkön tuotannossa korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Suomessa jätettä poltetaan rinnakkaispolttona muiden polttoaineiden mukana lähinnä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa. Rinnakkaispoltto on kuitenkin uuden EU-direktiivin takia vaikeutunut ympäristönormien tiukentuessa. Tämän johdosta Suomeen on rakenteilla lisää pääasiassa jätettä polttavia voimalaitoksia.

Peltoenergialla tarkoitetaan sellaista pellolla tuotettavaa kasvimassaa, jota hyödynnetään energiantuotannossa joko polttoaineena tai polttoaineiden tuotannon raaka-aineena. Ruokohelpi on tähän mennessä Suomessa tutkituista tuotantokasveista osoittautunut tehokkaimmaksi. Sen kasvatus vaatii vain vähän lannoitusta eikä se kilpaile ravintokäytön kanssa. Lisäksi ruokohelven poltto-ominaisuudet ovat metsähakkeen luokkaa. Koko maassa ruokohelpin viljelyala on tällä hetkellä 15 000 hehtaaria. Ruokohelpeä käyttäviä voimalaitoksia on vasta muutamia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.4.2007