Elintasoa voidaan kuvata useilla mittareilla

  1. Suomen kansantalouden tulot ovat kehittyneet suotuisasti
  2. Julkisen sektorin tuottamat yksilölliset palvelut vaikuttavat kotitalouksien tuloihin
  3. Kansalaisten tuloja kuvaa parhaiten kotitalouksien oikaistu tulo
  4. Kotitaloudet ja kansantaloudet ovat kehittyneet samaan tahtiin
  5. Maidenväliset elintasovertailut ovat hankalia
  6. Suomi on OECD-maiden keskitasoa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Suomi on OECD-maiden keskitasoa

Kuviossa 4 on eräiden maiden kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva bruttotulo ja bruttokansantuote henkeä kohti Yhdysvaltain dollareina. Kuvion tiedot ovat pääosin vuodelta 2009. Koska kulumistietojen laskentaperusteita ei ole erityisemmin harmonisoitu edes EU-maiden kesken, on järkevää käyttää bruttomääräisiä tietoja, joista ei siis ole vähennetty kiinteän pääoman kulumista.

Kuvio 4. Eräiden OECD-maiden kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo ja bruttokansantuote ostovoimakorjattuina henkeä kohti vuonna 2009. Yhdysvaltain dollaria.

Lähde: Kansantalouden tilinpito. Tilastokeskus.

Yhdysvalloissa kotitalouksien tulot henkeä kohti ovat selvästi suurimmat. Myös Saksassa ja muissa Keski-Euroopan maissa ne ovat melko suuret – Pohjoismaista vain Norjan tulot ovat suuremmat kuin Keski-Euroopassa.

Suomi on vertailtujen maiden joukon puolivälissä lähellä OECD-maiden keskiarvoa. On yllättävää, että Tanskassa tulot ovat pienemmät kuin Suomessa. Suomi on 2000-luvulla ohittanut Tanskan lisäksi Irlannin, Italian, Espanjan ja Japanin, joissa kotitalouksien tulot olivat aikaisemmin suuremmat kuin Suomessa.

Joissakin maissa bruttokansantuote on suhteellisesti paljon suurempi kuin kotitalouksien oikaistu tulo tai toisinpäin ilmaisten: kansantuotteeseen verrattuna kotitalouksien oikaistu tulo on pieni. Huomio kiinnittyy erityisesti Norjaan, jossa huomattava osa öljytuloista on rahastoitu eikä siirretty kotitalouksien hyväksi.

Myös Sveitsissä, Hollannissa, Irlannissa, Tanskassa ja Etelä-Koreassa tuotannon arvo ei siirry kotitalouksien tuloihin yhtä paljon kuin monissa muissa maissa. Mainituista maista vain Irlannissa kansantulo on huomattavasti kansantuotetta pienempi, koska suuri osa Irlannin yrityksistä on ulkomaisessa omistuksessa. Yhdysvalloissa, Saksassa, Ranskassa ja Portugalissa kotitalouksien oikaistu tulo on suhteellisen suuri kansantuotteeseen verrattuna.

Lähteet:

Artikkelissa käytetty OECD:n tietokanta saatavissa: http://www.oecd.org.

Artikkelissa käytetty Tilastokeskuksen tietokanta saatavissa: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/kan/ vtp/vtp-fi.asp.

Kansantalouden tilinpito vuosilta 1975–2009. Tilastokeskus.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.3.2011