Sukupolvien väliset palkkaerot ovat vähäisiä

  1. Kolme erilaista sukupolvea
  2. Lama-ajan sukupolvi on niukasti parhaiten palkattu
  3. Vaatimuksena yhä korkeampi koulutus
  4. Nuorten palkkataso on heikentynyt
  5. Uudelta sukupolvelta vaaditaan korkeampi koulutus mutta tarjolla on pienempi palkka

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Vaatimuksena yhä korkeampi koulutus

Kaikilla sukupolvilla korkeampi koulutus on yhteydessä korkeampaan palkkatasoon. Koulutustason mukaan palkkatasossa on sukupolvien välillä kuitenkin eroja.

Alimmissa koulutusasteissa lama-ajan sukupolvi on keskimäärin paremmin palkattu kuin suurten ikäluokkien sukupolvi. Keskiasteen ja sitä korkeamman koulutuksen tasolla ero on kuitenkin päinvastainen. Alempi koulutus tarkoittaa yleensä töitä suorittavissa ammateissa, missä nuoruus saattaa olla hyödyksi tehdyn työmäärän ja sitä kautta palkkatason kannalta. Lisäksi vaativamman taitotason tehtävissä palkka kehittyy vanhemmissakin ikäluokissa, joten lama-ajan sukupolven edustajilla saattaa olla vielä palkkakehitystä odotettavissaan vaativampien tehtävien myötä.

Lama-ajan sukupolvi on paremmin koulutettu kuin suuret ikäluokat. Alemman korkeakoulu- tai sitä ylemmän tutkinnon on suorittanut 40 prosenttia sukupolven palkansaajista, kun suurilla ikäluokilla vastaava osuus on 22 prosenttia. Toisaalta 47 prosenttia suurten ikäluokkien palkansaajista työskenteli johtaja- tai asiantuntija-ammateissa, kun lama-ajan sukupolven palkansaajilla vastaava osuus oli 56 prosenttia.

Karkeana johtopäätöksenä voi esittää, että suurten ikäluokkien edustajat ovat keskimäärin heikommin koulutettuja, mutta heistä lähes sama osuus kuin lama-ajan sukupolven edustajista työskentelee vaativissa tehtävissä. Päättely voidaan kääntää myös toisinpäin: lama-ajan sukupolvelta edellytetään korkeampaa koulutusta, jotta he pääsisivät saman vaativuuden ja palkkatason tehtäviin kuin aiempi sukupolvi.

90-luvun kasvattien lopullisesta koulutus- ja palkkatasosta ei vielä ole mahdollista todeta mitään, sillä suurella osalla sukupolven edustajista lienee vielä lopullinen tutkinto suorittamatta.

Taulukko 4. Sukupolvien palkansaajien osuudet eri ammateissa vuonna 2010. Prosenttia.

Ammattiluokitus Suuret ikäluokat Lama-ajan sukupolvi 90-luvun kasvatit
Sotilaat 0 1 1
Johtajat 6 4 0
Erityisasiantuntijat 21 27 5
Asiantuntijat 20 25 14
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 10 6 8
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 16 15 26
Maanviljelijät, metsätyöntekijät, ym. 1 0 1
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 10 9 19
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 7 8 14
Muut työntekijät 9 5 11

Lähde: Tilastokeskus. Palkkarakennetilasto 2010.

Taulukko 5. Keskipalkka koulutusasteittain eri sukupolvilla vuonna 2010. Euroa kuukaudessa.

Koulutusaste Suuret
ikäluokat
Lama-ajan
sukupolvi
90-luvun
kasvatit
Perusaste tai tuntematon 2 530 2 791 2 153
Keskiaste 2 629 2 751 2 221
Alin korkea-aste 3 141 2 955 2 616
Alempi korkeakouluaste 4 055 3 276 2 410
Ylempi korkeakouluaste 4 848 4 077 2 799
Tutkijakoulutus 5 780 4 346 ..

Lähde: Tilastokeskus. Palkkarakennetilasto 2010.

Taulukko 6. Koulutusasteiden osuudet eri sukupolvilla vuonna 2010. Prosenttia.

Koulutusaste Suuret ikäluokat Lama-ajan sukupolvi 90-luvun kasvatit
Perusaste tai tuntematon 25 8 15
Keskiaste 34 37 74
Alin korkea-aste 19 15 0
Alempi korkeakouluaste 9 19 10
Ylempi korkeakouluaste 11 19 1
Tutkijakoulutus 3 2 0

Lähde: Tilastokeskus. Palkkarakennetilasto 2010.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2012