XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aikuiskoulutustutkimus

Tiedonkeruun kuvaus

Aikuiskoulutustutkimus on laaja haastattelututkimus aikuisväestön koulutukseen osallistumisesta ja oppimisesta. Tutkimus tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa aikuisväestön koulutukseen osallistumisesta, oppimisesta, koulutushalukkuudesta ja –tarpeesta, opiskelukäsityksistä ja osallistumisen esteistä sekä aikuisten kielitaidoista.

Aikuiskoulutustutkimuksia on tehty Tilastokeskuksessa vuodesta 1980 alkaen noin viiden vuoden välein. Vuodesta 2006 lähtien tutkimus on toteutettu osana EU:n tilastoviraston Eurostatin Adult Education Survey -projektia, johon tiedot on kerätty noin 30 Euroopan maassa. Suomessa tutkimus on toteutettu Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteishankkeena.

Vuonna 2017 tiedot kerätään yhdistelmätiedonkeruuna käyntihaastatteluiden ja verkkokyselyn yhdistelmänä.

Keneltä tietoja kerätään?

Haastateltavat on poimittu satunnaisotannalla Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta ja joukkoon mahtuu eri elämänvaiheessa olevia ihmisiä: nuoria, ikääntyneitä, perheellisiä, yksinasuvia, työttömiä, työllisiä, eläkeläisiä, opiskelijoita, palkansaajia, yrittäjiä sekä maanviljelijöitä. On tärkeää saada tietoa myös henkilöiltä, jotka eivät ole osallistuneet aikuiskoulutukseen.

Tutkimukseen haastatellaan noin 6 000 iältään 18–69-vuotiasta suomalaista. Kukin otokseen valittu edustaa tutkimuksessa noin 500 suomalaista eikä häntä voi korvata toisella henkilöllä.

Peruste

(EC) No 452/2008, (EU) No 823/2010

Tietojen käsittely

Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön vastauksia. Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Tutkimuksella tuotettuja tietoja hyödyntävät niin hallinto, talouselämä ja tiedotusvälineet kuin tutkijat, yritykset ja yhteisöt.

Tilastokeskus julkaisee tutkimustulokset Tilastokeskuksen internetsivuilla, tutkimusraporttina ja artikkeleina. Tiedoista muodostettu EU-vertailukelpoinen aineisto toimitetaan Eurostatille EU-tietokannan osaksi. Aikuiskoulutustutkimuksen kansallisesta aineistosta laaditaan erillinen palvelutiedosto tutkijoiden käyttöön ja se on saatavissa käyttölupahakemuksella.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Perinteisesti käyntihaastatteluna tehdyn tutkimuksen tiedonkeruuasetelma muuttuu edellisestä tiedonkeruusta (toteutettu vuonna 2012) yhdistelmätiedonkeruuksi, jossa yhtenä vaihtoehtona vastaajalle tarjotaan Tilastokeskuksen strategisen päämäärän mukaan verkkovastaamisen mahdollisuutta.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen