XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lisämateriaalit

Tarkennukset tutkintotietojen tietuekuvauksiin

Omina tutkintoinaan ilmoitetaan kaikki henkilöiden suorittamat ammattikorkeakoulututkinnot, joista on annettu oma erillinen tutkintotodistus. Esimerkiksi jos henkilö suorittaa kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkinnon, johon sisältyy sairaanhoitajan pätevyys, ilmoitetaan nämä molemmat tutkinnot omina tapauksinaan.

Oppilaitostunnus

Tilastokeskuksen antama virallinen 5-numeroinen oppilaitostunnus.
Ks. Ammattikorkeakoulukohtaiset tunnukset.

Tutkintokoodi

Opetushallinnon alaisten ammattikorkeakoulujen osalta tutkintojen nimet ja tutkintonimikkeet on vahvistettu valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista (352/2003). Poliisiammattikorkeakoululla ja Högskolan på Ålandilla ovat omat ohjeistuksensa.

Tutkintojen nimet ja niitä vastaavat koodit löytyvät kohdasta Tutkintokoodit. Jos tiedetään koulutusala ja tutkinnon nimi, mutta ei tutkintoa tarkentavaa nimikettä, käytetään kyseisen koulutusalan 0-loppuisia koodeja (esim. 110=Maa- ja metsätalouden ammattikorkeakoulututkinto). Jos opiskelijalla on ammattikorkeakoulussanne opiskeluoikeus useampaan kuin yhteen tutkintoon ts. hänet on valittu opiskelemaan useampaan kuin yhteen koulutusohjelmaan, joista valmistutaan eri tutkintoihin, ilmoitetaan nämä tapaukset kukin omana tietueenaan.

Koulutusohjelmakoodi ja suuntautumisvaihtoehtokoodi

Opetushallinnon alaisten ammattikorkeakoulujen osalta opetusministeriö on vahvistanut koulutusohjelma- ja suuntautumisvaihtoehtonimikkeet ammattikorkeakouluasetuksessa (352/2003) tarkoitetuille koulutusohjelmille ja suuntautumisvaihtoehdoille. Poliisiammattikorkeakoululla ja Högskolan på Ålandilla ovat omat ohjeistuksensa.

Koulutusohjelmien ja suuntautumisvaihtoehtojen nimet ja niitä vastaavat koodit löytyvät mm. kohdasta Ammattikorkeakoulukohtaiset tunnukset. Mikäli koulutusohjelma ei sisällä suuntautumisvaihtoehtoja, annetaan suuntautumisvaihtoehtokoodiksi '99999'. Jos henkilö suorittaa kätilön, terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkinnon, johon sisältyy sairaanhoitajan pätevyys, merkitään sairaanhoitajan suuntautumisvaihtoehdoksi '99999'.

Koulutustyyppi

1=Amk-tutkintoon johtava nuorten koulutus
2=Amk-tutkintoon johtava aikuiskoulutus
3=Erikoistumisopinnot
5=Ammatillinen opettajankoulutus
6=Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tässä tilastossa aikuiskoulutuksella tarkoitetaan aikuiskoulutussovelluksena järjestettävää ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta.

Erikoistumisopinnot ovat täydennyskoulutusta, eivätkä johda tutkintoon ja edellyttävät aikaisempaa tutkintoa. Erikoistumisopintojen suorittamisesta annetaan diplomi tai todistus.

Ammatillinen opettajankoulutus on opettajien pedagogista koulutusta. Erikoistumisopintojen ja ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijoilla tarkoitetaan samaa perusjoukkoa kuin aiemmin AMKOTA-tiedonkeruussa.

Koulutuksen opetuskieli

Opetusministeriö on vahvistanut opetushallinnon alaisten ammattikorkeakoulujen osalta koulutuksen opetuskielen koulutusohjelmapäätöksessä.
2-kirjaiminen tunnus (ISO 639-standardi).
Ks. Kielikoodit.

Opiskelukunta

Opiskelukunnalla tarkoitetaan kuntaa, jossa ko. koulutusohjelman mukaista koulutusta opiskelijalle ensisijaisesti järjestetään. Valtioneuvoston myöntämässä ammattikorkeakoulun toimiluvassa on määrätty kunkin ammattikorkeakoulun sijaintipaikat.
Ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä määrättävä sijaintipaikka koskee ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa nuorten koulutuksena järjestettävää koulutusta ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta.
Ks. Kuntakoodit.

Henkilötunnus

Henkilötunnus ilmoitetaan täydellisenä, jolloin myös väliviiva on mukana. Jos opiskelijalla ei ole henkilötunnusta, ilmoitetaan opiskelijan syntymäaika.

Sukunimi

Etunimet

Sukupuoli,

1=Mies, 2=Nainen

Äidinkieli

2-kirjaiminen tunnus (ISO 639-standardi).
Ks. Kielikoodit.

Vakinainen asuinkunta

Ks. Kuntakoodit.
Jos vakituinen asuinkunta on ulkomailla, käytetään koodia 200.

Kansalaisuus

3-numeroinen tunnus (ISO 3166-standardi).
Ks. Valtio- ja maakoodit.

Ko. tutkintoon kirjoihintulovuosi ko. ammattikorkeakoulussa

Tutkintoon kirjoihintuloajankohdalla tarkoitetaan päivämäärää, jolloin opiskelija on vastaanottanut kyseisen opiskelupaikan teidän ammattikorkeakoulussanne ja ilmoittautunut kyseiseen tutkintoon läsnä- tai poissaolevaksi.

Ilmoitetaan muodossa vvvvkkpp, eli ensin vuosi neljällä numerolla, sitten kuukausi kahdella numerolla ja viimeiseksi päivä kahdella numerolla (esim. 20041231). Tämä perustuu Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) suositukseen JHS 131 toimistoalan yleisten standardien käytöstä (kyseisessä tapauksessa Suomen Standardisoimisliiton standardi SFS-EN-28601).

Tutkinnon suorittamisajankohta ko. ammattikorkeakoulussa

Ilmoitetaan muodossa vvvvkkpp, eli ensin vuosi neljällä numerolla, sitten kuukausi kahdella numerolla ja viimeiseksi päivä kahdella numerolla (esim. 20041231). Tämä perustuu Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) suositukseen JHS 131 toimistoalan yleisten standardien käytöstä (kyseisessä tapauksessa Suomen Standardisoimisliiton standardi SFS-EN-28601).

Kohdissa suoritetut opintopisteet tarkoitetaan opiskelijan kaikkia kyseiseen tutkintoon sisältyviä opintopisteitä, myös tutkintovaatimusten yli suoritettuja opintopisteitä.

Omassa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet

Kaikki omassa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet ja tutkintoon sisältyvästä työharjoittelusta kertyneet opintopisteet. Myös ulkomailla suoritettu työharjoittelu sisältyy tähän kohtaan. Opintopisteet ilmoitetaan kokonaislukuna.

Muissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opintopisteet

Tarkoittaa Suomessa olevia ammattikorkeakouluja. Opintopisteet ilmoitetaan kokonaislukuna.

Yliopistoissa suoritetut opintopisteet

Tarkoittaa Suomessa olevia yliopistoja sekä tiede- ja taidekorkeakouluja. Opintopisteet ilmoitetaan kokonaislukuna.

Yleissivistävissä ja ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut opintopisteet

Tarkoittaa Suomessa olevia oppilaitoksia. Opintopisteet ilmoitetaan kokonaislukuna.

Ulkomailla suoritetut opintopisteet

Kaikki ulkomailla opiskelemalla suoritetut opintopisteet oppilaitostyypistä riippumatta. Ei sisällä ulkomailla suoritettua työharjoittelua, joka tulee kohtaan 'Omassa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet'. Opintopisteet ilmoitetaan kokonaislukuna.

Muualla suoritetut opintopisteet

Ne opintopisteet, joita ei voida eritellä edellä mainittuihin kohtiin. Opintopisteet ilmoitetaan kokonaislukuna.

Opintopisteet yhteensä

Täytyy olla sama kuin edellä olevien kohtien summa. Sisältää myös tutkintovaatimusten yli suoritetut opintopisteet. Opintopistemäärän täytyy olla vähintään kyseiseen tutkintoon vaadittava vähimmäisopintopistemäärä. Opintopisteet ilmoitetaan kokonaislukuna.

Läsnä- ja poissaololukukaudet

Läsnä- ja poissaololukukausien määrä ko. tutkinnossa. Mukaan tulevat myös toisissa amk:issa ko. tutkintoon käytetyt lukukaudet.

Suunniteltu opintojen laajuus

Ammattikorkeakoululain 14 §:ssä säädetään opintojen hyväksilukemisesta. Opintojen laajuudella tarkoitetaan hyväksilukemisen jälkeen opiskelijan suoritettavaksi jäävää opintojen määrää opintopisteinä.

Ensimmäinen kirjoihintuloajankohta ko. tutkintoon

Ajankohta, jolloin opiskelija on ilmoittautunut ensimmäistä kertaa läsnä- tai poissaolevaksi ko. tutkintoon missä tahansa ammattikorkeakoulussa (Siirto-opiskelijoilla eri kuin kirjoihintulo ko. tutkintoon omassa amk:ssa). Ilmoitetaan muodossa vvvvkkpp, eli ensin vuosi neljällä numerolla, sitten kuukausi kahdella numerolla ja viimeiseksi päivä kahdella numerolla (esim. 20041231).

Lastentarhanopettajan pätevyyteen tähtäävät opinnot

Sosionomi (amk) -tutkinnon suorittaneelle, joka on suorittanut 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot, merkitään tähän kohtaan 1=Kyllä. Kyseiset opinnot tuottavat lastentarhanopettajan pätevyyden.
1=Kyllä, 2=Ei

Rahoituslähde

Opiskelijan rahoitustausta. Tämä koskee vain opetushallinnon alaisia ammattikorkeakouluja. Poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland voivat jättää tämän kentän tyhjäksi.

1=Opetushallinnon (tai ammattikorkeakoulun) rahoittama koulutus
2=Kokonaan (ml. kansallinen osuus) ESR-rahoituksella tai muulla rakennerahastorahoituksella järjestettävä tutkintoon johtava koulutus
3=Työvoimahallinnon ostama AMK-tutkintoon johtava koulutus
4=Maksullinen tilauskoulutus
5=Lukukausimaksukokeilu

Maksullisen tilauskoulutuksen sijaintimaa

3-numeroinen tunnus (ISO 3166-standardi). Ks. Valtio- ja maakoodit.

Koulutuskoodi

Tilastokeskuksen 6-numeroinen koulutuskoodi.
Tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi, jos tietoa ei ole saatavilla.

Ammattikorkeakoulukohtaiset koulutusohjelma- ja suuntautumisvaihtoehtokoodit

02467 Hämeen ammattikorkeakoulu (xlsx)

02469 Karelia ammattikorkeakoulu (xlsx)

02470 Lahden ammattikorkeakoulu (xlsx)

02471 Oulun seudun ammattikorkeakoulu (xlsx)

02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (xlsx)

02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu (xlsx)

02504 Jyväskylän ammattikorkeakoulu (xlsx)

02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (xlsx)

02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu (xlsx)

02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu (xlsx)

02509 Turun ammattikorkeakoulu - Åbo yrkeshögskola (xlsx)

02535 Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola (xlsx)

02536 Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshoögskola (xlsx)

02537 Savonia-ammattikorkeakoulu (xlsx)

02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu (xlsx)

02557 Poliisiammattikorkeakoulu - Polisyrkeshögskolan (xlsx)

02608 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (xlsx)

02609 Saimaan ammattikorkeakoulu (xlsx)

02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu (xlsx)

02627 Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola (xlsx)

02629 Laurea-ammattikorkeakoulu (xlsx)

02630 Tampereen ammattikorkeakoulu (xlsx)

02631 Humanistinen ammattikorkeakoulu (xlsx)

10031 Högskolan på Åland (xlsx)

10056 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu - Haaga-Helia yrkeshögskola (xlsx)

10065 Metropolia ammattikorkeakoulu (xlsx)

10066 Yrkeshögskolan Novia (xlsx)

Tilastokeskuksen tarkistusohjelman suorittamat tarkistukset

Kun amk-tutkintotiedonkeruun aineisto on toimitettu TK:n palvelimelle, virheentarkistusohjelma tarkistaa seuraavat asiat. Kunkin virhetyypin yhteydessä on mainittu sen nimike palautetulosteessa.

TUNN = tunn (oppilaitostunnus) on virheellinen

onko oppilaitostunnus jokin voimassaolevista 5-numeroisista tunnuksista

AVAIN = oltunn - tutk - ko - sv (tutkintokoodi - koulutusohjelma - suuntautumisvaihtoehto) -koodikombinaatio on virheellinen

avaimen (oppilaitos-tutkinto-ko-sv) perusteella verrataan opetushallinnon koulutusohjelmapäätöksiin

AVAIN2 = oltunn - tutk - ko - sv - koulk (tutkintokoodi - koulutusohjelma - suuntautumisvaihtoehto - koulutuskoodi) -koodikombinaatio on virheellinen

Jos koulutuskoodi on merkitty, niin avaimen (oppilaitos-tutkinto-ko-sv-koulutuskoodi) perusteella verrataan opetushallinnon koulutusohjelmapäätöksiin, jotka on kooditettu Tilastokeskuksen koulutuskoodilla

TUTK = tutkinto virheellinen

verrataan tutkintokoodia koulutusohjelmapäätöksissä oleviin mahdollisiin tutkintokoodeihin

KO = koulutusohjelma virheellinen

verrataan ko-koodia koulutusohjelmapäätöksissä oleviin mahdollisiin ko-koodeihin

SV = suuntautumisvaihtoehto virheellinen

verrataan sv-koodia koulutusohjelmapäätöksissä oleviin mahdollisiin sv-koodeihin

KOULTYP = koulutustyyppi on virheellinen

KOULTYP1 = muuttujan arvo ei ole 1, 2, 3, 5 eikä 6
KOULTYP2 = erikoistumisopinnoissa ja opettajankoulutuksessa koodi on joko 3 tai 5, muuten 1, 2 tai 6
KOULTYP3= koulutusohjelma ei sallittu erikoistumisopinnoissa tai opettajankoulutuksessa

SRHTUP =

ilmoitus sairaanhoitajista, joilla myös kätilön, ensihoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto (tuplasairaanhoitajat)

KKIELI = kkieli (koulutuksen opetuskieli) -koodiarvo on virheellinen

koulutusohjelman opetuskieli löytyy opm:n päätöksistä
(jos koulutusohjelmaa ei löydy, virhettä ei enää erikseen listata tässä kohdassa.)

KKUN = kkun (koulutuksen sijaintikunta) -koodiarvo on virheellinen

Verrataan toimilupapäätöksiin, onko amk:lla lupa järjestää koulutusta kyseisessä kunnassa.Ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä määrättävä sijaintipaikka koskee ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa nuorten koulutuksena järjestettävää koulutusta ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta.

KKUN2 = kkun2 (kunta) -koodiarvo on virheellinen

Verrataan voimassa olevaan kuntaluokitukseen ( koulutustyyppi 2, 3 ja 5 ).

HT = henkilötunnus (tai sukupuoli) on virheellinen tai puutteellinen

HT1 = Puutteelliset henkilötunnukset - loppuosa puuttuu
HT2 = henkilötunnukset, joiden jakojäännös ei täsmää - loppuosa virheellinen
HT3 = sukupuolitieto virheellinen

AIKIELI = äidinkielitieto virheellinen

verrataan äidinkieltä sallittujen kielten listaan

ASKUN = asuinkuntatieto virheellinen

verrataan kuntatietoa sallittujen kuntien listaan

KANSAL = kansalaisuustieto virheellinen

verrataan kansallisuustietoa sallittujen kansallisuuksien listaan

KIRTUPV = kirjoihintuloajankohta on virheellinen

KIRTUPV1 = tarkistetaan, onko koulutusohjelmapäätös ollut voimassa silloin kun opiskelija on aloittanut opintonsa kyseisessä tutkinnossa missä tahansa amk:ssa.
(jos koulutusohjelmaa ei löydy, virhettä ei enää erikseen listata tässä kohdassa.)
KIRTUPV2 = kirjoihintulovuosi ei saa olla suurempi kuin tilastovuosi, kirjoihintulokuukausi saa arvon 1-12, päivä arvon 1-31

SUORAIK = tutkinnon suoritusajankohta on virheellinen

tutkinnon suoritusvuoden täytyy olla sama kuin tilastovuosi, suorituskuukausi saa arvon 1-12, päivä arvon 1-31

TU = sama tutkinto on aineistossa kahteen kertaan

TU1 = tarkistetaan onko joillakin havainnoilla samat arvot joka muuttujalla - täydellinen tuplatietue
TU2 = tarkistetaan onko joillakin havainnoilla samat oppilaitostunnus-tutkinto-ko-sv -kombinaatiot eli henkilöllä täsmälleen sama tutkinto aineistossa kahteen kertaan

OP = suoritetuissa opintopisteissä tarkistettavaa (voi olla 0 - 300)

OP1 = omassa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet
OP2 = muissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opintopisteet
OP3 = yliopistoissa suoritetut opintopisteet
OP4 = yleissivistävissä ja ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut opintopisteet
OP5 = ulkomailla suoritetut opintopisteet
OP6 = muualla suoritetut opintopisteet
OP7 = opintopisteet yhteensä

LASNALK = läsnä- ja poissaololukukausissa virhe

läsnä- ja poissaololukukausien yhteenlaskettua määrää verrataan ensimmäisen kirjoihintulon ja tutkinnonsuoritusajankohdan perusteella laskettuihin käytettyihin kausiin.

 OPLAAJ = opintojen laajuus virheellinen

OPLAAJ1=muodollinen virhe (voi olla 1 - 300)
OPLAAJ2 = ei voi olla enemmän kuin opm:n päätöksessä määrätty tutkinnon pituus.

KIRTU1PV = Ensimmäinen kirjoihintuloajankohta ko. tutkintoon virheellinen

KIRTU1PV = kirjoihintulokuukausi voi saada arvon 1-12, päivä arvon 1-31
KIRTU1P2 = ei voi olla suurempi kuin kirjoihintulo tähän tutkintoon tässä amk:ssa eikä suurempi kuin tilastovuosi

OPETTAJA = Lastentarhanpettajan koulutus muodoltaan virheellinen

OPETT1 = voi olla 1, 2, tai tyhjä.
OPETT2 = opettajankoulutus ei ole sosionomi-tutkinnolla

RAHLAHDE = Rahoituslähde muodoltaan virheellinen

RAHLAHDE=voi olla joko 1, 2, 3, 4 tai 5
RAHLAHD4= rahoituslähde on 4 ja maksullisen tilauskoulutuksen sijaintimaatieto puuttuu

TILMAA = Maksullisen tilauskoulutuksen sijaintimaatieto virheellinen

Verrataan sijaintimaatietoa sallittujen maiden listaan