XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Insamling av yrkesuppgifter

Beskrivning av datainsamlingen

I insamlingen av yrkesuppgifter för sysselsättningsstatistiken efterfrågas yrkena för de personer som var anställda vid företaget i december i fjol.

Enkäten sänds årligen i mars-april.

Från vem samlas uppgifterna in

Yrkesuppgifterna som behövs för statistiken tas ur administrativa register alltid då det är möjligt.

Företagen som valts med i enkäten är icke-organiserade företag, som inte ingår i Statistikcentralens urval för lönestatistiken. En del av företagen omfattas också av sysselsättningsstatistikens datainsamling gällande anställda inom företag med flera arbetsställen, varvid yrkena efterfrågas i samband med den datainsamlingen.

Statistikcentralen tillhandahåller företagen en tjänst, där företaget kan kontrollera i vilka av Statistikcentralens datainsamlingar företaget deltar eller har deltagit. Mera information finns på adressen stat.fi/keruu/tiedonkeruupalvelu_yrityksille_sv

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på 14 och 15 § i statistiklagen (280/2004, ändr. 361/2013). Näringsidkare är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen uppgifter som är nödvändiga för statistikframställningen. Enligt 21 § i statistiklagen har statistikcentralen rätt att få uppgifterna avgiftsfritt. Statistiklagen finns på adressen http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040280.

Uppgiftslämnarna har med stöd av 8 § i statistiklagen rätt att ansöka om att helt eller delvis befrias från uppgiftsskyldigheten, om lämnandet av uppgifter medför oskälig olägenhet för uppgiftslämnaren och befrielsen inte avsevärt försvårar framställningen av statistiken och om statistikens tillförlitlighet och användbarhet inte avsevärt försämras. Med oskälig olägenhet avses uppgiftslämnarens avvikande ställning i förhållande till övriga uppgiftslämnare.

Ansökan om befrielse ska göras skriftligt. Ansökan ska adresseras till Statistikcentralens registratorskontor. Adress: Statistikcentralen, Registratorskontoret, 00022 Statistikcentralen.

Behandling av uppgifter

Statistikcentralen använder uppgifterna för statistik- och undersökningsändamål. De uppgifter som samlas in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, 24 § 1 mom. 16 punkten).

Uppgifter kan också lämnas ut för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar.

Uppgifterna om företagen på enhetsnivå kan bara behandlas av sådana personer vid Statistikcentralen som behöver uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter.

De insamlade uppgifterna är skyddade mot obehörig användning enligt Statistikcentralens bestämmelser om integritetsskydd. Statistiklagen förbjuder att uppgifter som samlats in för statistiska ändamål används vid tillsyn, rättegångar, administrativt beslutsfattande eller vid någon annan motsvarande behandling av ärenden som gäller företaget.

Det datamaterial som sammanställts på basis av insamlade uppgifter arkiveras tillsvidare.

Till vad används uppgifterna?

Yrket är en central uppgift som beskriver befolkningen och omfattande yrkesuppgifter om den sysselsatta arbetskraften behövs årligen, bl.a. för planering av utbildning, arbetskraftspolitisk planering samt som primäruppgifter för olika undersökningar och utredningar.

Enligt 13 § i statistiklagen (280/2004, ändr. 361/2013) kan Statistikcentralen lämna ut uppgifter för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar utan uppgifter som gör det möjligt att identifiera objektet direkt. Statistikcentralen kan också lämna ut uppgifter med identifikationsuppgifter till en annan statistikmyndighet i Finland för framställning av statistik inom dess verksamhetsområde. Statistikmyndigheter är, utöver statistikcentralen, också Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike), Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Tullen. Uppgifter som innehåller identifieringsuppgifter kan också lämnas ut för samarbetet mellan EU:s statistikbyråer (EG nr 223/2009 artikel 21).

Utöver vad som bestäms i 13 § 1–4 mom. kan Statistikcentralen lämna ut uppgifter för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden också med identifikationsuppgifter om ålder, kön, utbildning, yrke och socioekonomisk ställning förutsatt att den som får uppgifterna enligt personuppgiftslagen har rät att samla in dessa uppgifter.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen