XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Från vem samlas uppgifterna in?

Datainsamlingen omfattar alla arbetsställen inom den privata och den offentliga sektorn som har så många avlönade anställda att de motsvarar minst ett årsverke. Enkäten är riktad till den person som ansvarar för rekryteringen på arbetsstället. Datainsamlingen omfattar omkring 2 500 olika arbetsställen varje kvartal.

Hur samlas uppgifterna in?

Datainsamlingen genomförs kvartalsvis som s.k. kombinerad datainsamling: i första hand samlas uppgifterna in på en webblankett som uppgiftslämnaren själv fyller i och i ett senare skede via en telefonintervju. Alla arbetsställen som valts med får ett meddelande om datainsamlingen via e-post då datainsamlingen startar.

Sekretess

De uppgifter som samlas in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, 24 § 1 mom. 16 punkten). Uppgifterna används bara för statistiska ändamål och av de uppgifter som publiceras framgår inte vilka arbetsställen som deltagit i undersökningen.

Undersökningsmaterialet kompletteras med bakgrundsuppgifter ur de administrativa material som Statistikcentralen har tillgång till. Uppgifterna om arbetsställena på enhetsnivå kan bara behandlas av sådana personer vid Statistikcentralen som behöver uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter. Det datamaterial som sammanställts på basis av insamlade uppgifter arkiveras tillsvidare.

Enligt 13 § i statistiklagen (280/2004) kan Statistikcentralen lämna ut datamaterial för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Materialet lämnas på ett sådant sätt att det inte är möjligt att direkt identifiera de arbetsställen som deltagit i undersökningen. Materialen som gäller avsnitten "Rekrytering på arbetsställen" lämnas ut till Tammerfors universitets dataarkiv för forskningsändamål. Innan dess raderas alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda uppgiftslämnare.

De insamlade uppgifterna är skyddade mot obehörig användning enligt Statistikcentralens bestämmelser om datasekretess. Statistiklagen förbjuder att uppgifter som samlats in för statistiska ändamål används vid tillsyn, rättegångar, administrativt beslutsfattande eller vid någon annan motsvarande behandling av ärenden som gäller företaget.

Varför är det viktigt att jag deltar i undersökningen?

Uppgifter på arbetsställenivå om antalet lediga jobb, rekryteringssvårigheter och om särdragen under tillsättandet av det senaste jobbet fås bara med hjälp av denna kvartalsvis återkommande undersökning. På basis av uppgifterna om rekryteringarna vid arbetsställena får man en bild av nuläget på arbetsmarknaden som täcker hela landet och alla branscher.

Näringslivet och arbetskraftsförvaltningen behöver aktuell och långsiktig jämförbar information om utvecklingen på arbetsmarknaden. Med hjälp av undersökningsresultaten kan man bättre rikta åtgärder för att balansera utbudet och efterfrågan på arbetskraft samt identifiera och rätta till problem vid rekryteringen.

Lagstiftningen bakom insamlingen

Framställningen av statistiken över lediga arbetsplatser grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (nr 453/2008).

Uppgiftsskyldighet

Uppgifterna för framställningen av statistiken över lediga arbetsplatser samlas in med stöd av skyldigheten att lämna uppgifter som grundar sig på 14 och 15 § i statistiklagen (280/2004). Näringsidkare, kommunernas och statens affärsverk, icke-vinstsyftande organisationer och stiftelser, statliga myndigheter samt kommuner och samkommuner är trots sekretessbestämmelserna skyldiga ­att lämna Statistikcentralen uppgifter som är nödvändiga för statistikframställningen­. Enligt 21 § i statistiklagen har Statistikcentralen rätt att få uppgifterna avgiftsfritt. De samråd om datainsamling som statistiklagen kräver har ordnats med arbetsgivarorganisationerna.

Uppgiftslämnarna har med stöd av 8 § i statistiklagen rätt att ansöka om att helt eller delvis befrias från uppgiftsskyldigheten, om lämnandet av uppgifter medför oskälig olägenhet för uppgiftslämnaren och befrielsen inte avsevärt ­försvårar framställningen av statistiken och om statistikens tillförlitlighet och användbarhet inte avsevärt försämras. Med oskälig olägenhet avses uppgiftslämnarens avvikande ställning i förhållande till övriga uppgiftslämnare.

Ansökan om befrielse ska göras skriftligt. Ansökan ska innehålla identifieraren i meddelandet om undersökningen (TK-41-300-20), arbetsställets och företagets namn, FO-nummer och användaridentifikationen för enkätblanketten som angetts i meddelandet, motivering till befrielsen, underskrift samt undertecknarens kontaktinformation (postadress och telefonnummer). Ansökan ska adresseras till Statistikcentralens registratorskontor. Adress: Statistikcentralen, Registratorskontoret, 00022 STATISTIKCENTRALEN.