XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Internationell prisjämförelse: Prisinsamling för maskiner och apparater (investeringsnyttigheter)

Beskrivning av datainsamlingen

Syftet med den internationella prisjämförelsen är att producera landsvisa köpkraftspariteter. Köpkraftspariteten är en valutakurs, med vilken priset på en varukorg i två olika länder blir exakt det samma omräknat i en gemensam valuta.

Datainsamlingen bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1445/2007.

Priserna på maskiner och apparater samlas in vartannat år för en prisjämförelse av investeringsnyttigheter. Priserna samlas nästa gång in år 2021.

Från vem samlas uppgifterna in

Priserna samlas in från detaljhandlare, importörer och tillverkare beroende på produkten som ska prissättas. Ofta är importörer och tillverkare svarspersoner, oberoende av var i Finland de är belägna. Priserna samlas in av en vid Statistikcentralen anställd statistikförare, i huvudsak per telefon och e-post.

I prisinsamlingen för maskiner och apparater insamlas omkring 200 priser.

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistik- och undersökningsändamål.

Uppgifterna publiceras endast i indexform som statistik på produktgruppsnivå. Enskilda affärers eller produkters uppgifter kan inte identifieras.

Till vad används uppgifterna?

De insamlade priserna används för beräkning av Finlands köpkraftspariteter. EU:s statistikbyrå Eurostat ansvarar för beräkningen och publicerar också de slutliga årliga resultaten.

Med hjälp av köpkraftspariteten mäts penningvärdet inom samhällsekonomin utgående från hur mycket varor och tjänster man kan köpa för valutan. På så sätt får man en klarare bild av samhällsekonomins produktion per capita än om man bara ändrar värdet för bruttonationalprodukten eller bruttonationalinkomsten (i allmänhet) till euro eller US-dollar.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden