XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Internationell prisjämförelse: Prisinsamling för tjänster

Beskrivning av datainsamlingen

Syftet med den internationella prisjämförelsen är att producera landsvisa köpkraftspariteter. Köpkraftspariteten är en valutakurs, med vilken priset på en varukorg i två olika länder blir exakt det samma omräknat i en gemensam valuta.

Datainsamlingen bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1445/2007.

Konsumentpriserna till den internationella prisjämförelsen samlas in totalt sex gånger under 3 år. Tidtabellen för de följande prisundersökningarna är:

2019 vår: hushållsmaskiner och andra nyttigheter i hemmet
2019 höst: bilar, restauranger och hotell
2020 vår: tjänster
2020 höst: hälso- och sjukvård samt möbler
2021 vår: mat, dryck och tobak
2021 höst: kläder och skodon

Dessutom insamlas vartannat år priser på maskiner och apparater för en prisjämförelse av investeringsnyttigheter.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna samlas in från detaljhandelsställen i Helsingfors-, Vanda- och Esboregionen. Affärerna från vilka priserna samlas in varierar efter varje undersökningshelhet. Jämförelsen omfattar ett representativt urval affärer av olika storlek och typ.

Totalt samlas omkring 2 000–5 000 prisuppgifter in, dvs. omkring 4 000–10 000 på årsnivå, beroende på undersökning. För maskiner och apparater insamlas omkring 200 prisuppgifter. Statistikcentralens statistikintervjuare samlar in prisuppgifterna antingen vid ett besök i affären eller per telefon t.ex. i samband med prisinsamlingen för tjänster. Därtill samlas en del av priserna in per e-post.

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistik- och undersökningsändamål.

Uppgifterna publiceras endast i indexform som statistik på produktgruppsnivå. Enskilda affärers eller produkters uppgifter kan inte identifieras.

Till vad används uppgifterna?

De insamlade priserna används för beräkning av Finlands köpkraftspariteter. EU:s statistikbyrå Eurostat ansvarar för beräkningen och publicerar också de slutliga årliga resultaten.

Med hjälp av köpkraftspariteten mäts penningvärdet inom samhällsekonomin utgående från hur mycket varor och tjänster man kan köpa för valutan. På så sätt får man en klarare bild av samhällsekonomins produktion per capita än om man bara ändrar värdet för bruttonationalprodukten eller bruttonationalinkomsten (i allmänhet) till euro eller US-dollar.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden