XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi

Beskrivning av datainsamlingen

De uppgifter som samlas in med denna enkät används för utarbetande av statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi. Uppgifterna samlas in från omkring 4 700 slumpmässigt urvalda gårdar. Datainsamlingen görs en gång om året i början av varje år. Om skyldigheten att lämna uppgifter stadgas i statistiklagen (280/2004).

Uppgifterna kan antingen lämnas via Internet eller på pappersblanketter. Uppgifterna behandlas konfidentiellt. Det elektroniska datainsamlingsprogrammet finns under länken "Logga in".

Från vem samlas uppgifterna in

Gårdsbruksföretag i lantbruksregistret som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen