XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Läroanstalternas utbildning som inte leder till examen

Beskrivning av datainsamlingen

Insamlingen av data om läroanstalternas utbildning som inte leder till examen avser läroanstalternas icke-examensinriktade utbildning.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna samlas in via utbildningsanordnarna. Insamlingen sker skolvis och uppgiftslämnare är yrkesinriktade läroanstalter, yrkeshögskolor, musikläroanstalter, idrottsutbildningscenter, folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet och studiecentraler.

I samband med denna datainsamling genomförs på uppdrag av Utbildningsstyrelsen en datainsamling om studentprofil (punkterna G-J) när det gäller utbildning som arrangerats som fritt bildningsarbete, öppen yrkeshögskoleundervisning och öppen universitetsundervisning. Där anges uppgifter efter studerandenas ålder, utbildningsnivå, huvudsaklig verksamhet och modersmål. Ett meddelande om datainsamlingen daterat 14.11.2018 skickades i förväg till utbildningsanordnarna 'Datainsamlingen Studentprofil 2019 inom fritt bildningsarbete, öppen yrkeshögskoleundervisning och öppen universitetsundervisning'.

Insamlingen sker elektroniskt och uppgifterna lämnas via internet på ett webbformulär. Tillämpningen är öppen 1.3—31.3. Tillämpningen kan användas endast av uppgiftslämnare som fått ett användarnamn av Statistikcentralen.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Utifrån uppgifterna i datainsamlingen om läroanstalters utbildning som inte leder till examen samlas uppgifter in om deltagarantal och undervisningstimmar i läroanstalternas utbildning som inte leder till examen. Utifrån uppgifterna framställs statistik över läroanstalternas utbildning som inte leder till examen

Uppgifterna används av företrädare för utbildningsförvaltningen vid planering och utvärdering av utbildningen, utbildningsanordnare, branschorganisationer, forskare och studerande.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen