Miten haastateltavat valitaan?

Kaikkien suomalaisten haastatteleminen olisi erittäin kallista ja hankalaa. Siksi tiedonkeruumme lähtökohtana on perusjoukosta, esimerkiksi Suomen väestöä koskevasta tietokannasta, poimittu otos.

Otoksen muodostamiselle on määritelty todennäköisyyteen nojautuvat säännöt. Näin muodostettu satunnainen otos mahdollistaa tulosten yleistämisen riittävän tarkasti haluttuun perusjoukkoon ja otoksesta johtuvan epävarmuuden mittaamisen. Koska jokainen otokseen valittu edustaa useaa ihmistä, on tärkeää saada tiedot mahdollisimman monelta otokseen poimitulta. Otokseen ei voi itse ilmoittautua. Tilastokeskus ottaa aina etukäteen yhteyttä otokseen valittuihin joko kirjeitse tai sähköpostilla.

Käyttämillämme tilastotieteeseen perustuvilla otantamenetelmillä taataan luotettavat tulokset, säästetään kustannuksia, voidaan kerätä tutkittavista ilmiöistä yksityiskohtaisempaa tietoa ja tulokset voidaan tuottaa nopeammin.