XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Företagstjänster

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten företagstjänster insamlas uppgifter om produktion av företagstjänster. Följande uppgifter frågas av företagen: företagets omsättning efter serviceprodukt enligt CPA-produktklassificeringen, fördelning av omsättningen på kunder inom den privata och offentliga sektorn samt fördelning av omsättningen efter kundernas hemort, med indelningen inhemska, utländska inom EU-området och utländska utanför EU-området.

Datainsamlingen grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över företagsstrukturer (295/2008, bilaga 8).

Uppgifterna frågas av företagen årligen i april-maj.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna i statistiken insamlas om datatekniktjänster, reklamtjänster, personalförmedlingstjänster, juridiska tjänster, redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster, konsulttjänster till företagsledning, arkitekttjänster och tekniska tjänster, teknisk provning och analys samt marknadsundersökningstjänster.

Beroende på näringsgren samlas uppgifterna in från företag som sysselsätter antingen minst 5 eller 20 anställda, eftersom den nedre gränsen på 20 anställda inom flera servicenäringsgrenar täcker en otillräcklig andel av branschens omsättning. Med i datainsamlingen är de största företagen inom näringsgrenarna och dessutom, när antalet företag tillåter, ett urval av mindre företag. Datainsamlingen omfattar årligen omkring 1 300 företag.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistik- och undersökningsändamål.

Till vad används uppgifterna?

Förutom vid produktionen av statistik över företagstjänster utnyttjas de insamlade uppgifterna vid framställningen av producentprisindexet för tjänster och inom nationalräkenskaperna. Uppgifterna i statistiken levereras också till EU:s statistikbyrå Eurostat.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Ändring

Uppgifterna om juridiska tjänster, redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster, konsulttjänster till företagsledning, arkitekttjänster och tekniska tjänster, teknisk provning och analys samt marknadsundersökningstjänster insamlades tidigare vartannat år. Fr.o.m. uppgifterna för år 2012 har uppgifterna för dessa näringsgrenar också efterfrågats årligen.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen