XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Miten vastaajat on valittu?

Suomalaisten matkailukyselyn vastaajat on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Tutkimukseen valikoitunut henkilö voi olla kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt, mutta korkeintaan 84-vuotias Suomessa asuva henkilö.

Miten tutkimus tehdään?

Suomalaisten matkailukysely toteutetaan yhdistelmätiedonkeruuna, jossa vastaaja voi itse valita verkkovastaamisen ja puhelinhaastattelun väliltä. Tutkimuksessa kysytään tietoja edellisen kuukauden aikana päättyneistä kotimaan ja ulkomaan matkoista. Matkailuksi lasketaan sekä vapaa-ajan että työhön liittyvät matkat.

Miten vastaajaan otetaan yhteyttä?

Tutkimukseen valittu henkilö saa Tilastokeskuksesta kirjeen, jossa kerrotaan kyselystä. Tämän jälkeen vastaaja voi täyttää tiedot edellisen kuukauden aikana päättyneistä matkoista verkkolomakkeelle. Jos matkoja ei ole lainkaan, merkitään myös tämä tieto verkkolomakkeelle.

Mikäli kyselyyn valittu henkilö ei täytä lomaketta valmiiksi, Tilastokeskuksen haastattelija soittaa hänelle tehdäkseen puhelinhaastattelun. Kyselyyn valittu voi myös itse olla yhteydessä Tilastokeskukseen ja sopia haastatteluajasta. 

Kuka kysymyksiin vastaa?

Suomalaisten matkailukysely koskee vain tutkimukseen valitun henkilön matkoja. Kyselyyn ei siten tule ilmoittaa sellaisia matkoja, joihin tutkimukseen valittu henkilö ei osallistunut. Henkilö voi kuitenkin pyytää muilta apua matkansa tietojen täyttämisessä esimerkiksi tilanteessa, jossa joku muu on tehnyt matkaan liittyviä varauksia tai maksanut matkan menoja.

Miksi kyselyyn osallistuminen on tärkeää?

Jokaisen kyselyyn valikoituneen henkilön osallistuminen on erittäin tärkeää, sillä ketään vastaajaa ei voi korvata toisella. Yksi valittu henkilö edustaa yli tuhatta muuta Suomessa asuvaa henkilöä. Kyselystä kieltäytyminen tarkoittaa, että samanlaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden matkailusta ei saada niin tarkkaa tietoa kuin tarvittaisiin. Jokaisen vastaus on tärkeä, jotta julkaistavat tilastot antaisivat luotettavan ja totuudenmukaisen kuvan suomalaisten matkailusta.

Materiaalit

Saatekirje (pdf)

Esite (pdf)

Tietosuojaseloste