XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Begrepp och definitioner

 

Nyttighet

Med nyttighet avses ett materiellt eller immateriellt redskap som direkt (konsumtionsvara) eller indirekt (produktionsvara) tillgodoser människans behov. Till materiella tillgångar räknas både produkter samt material och förnödenheter. Tjänster är immateriella tillgångar.

Totalproduktion

Med totalproduktion avses inhemsk tillverkning under kalenderåret. Den omfattar sålda insatsvaror, insatsvaror som tillverkats för lager och insatsvaror som tillverkaren producerat för eget bruk. Ifråga om totalproduktionen frågas bara efter mängduppgiften, när det gäller stora fartyg dock bara efter värdeuppgiften.

Uppgiften om totalproduktion efterfrågas som kompletterande uppgift om sådana förnödenheter där uppgiften om försäljning inte tros beskriva den faktiska tillverkningen tillräckligt väl.

Måttenhet

Måttenheterna för mängduppgifterna varierar efter benämning. Det finns något under 40 olika måttenheter i bruk. 

Såld produktion

I industrins varustatistik avses med såld produktion den produktion som ett företag eller arbetsställe under kalenderåret sålt till en köpare utanför företaget, oberoende av tillverkningstidpunkten.

Såld produktion omfattar också försäljning från lager. Värdet eller volymen av den sålda produktionen omfattar inte försäljning av de varor som har sålts vidare till andra företag som sådana, utan vidareförädling (handelsvaror).

Juridisk enhet

En juridisk enhet är en sammanslutning eller en organisation som har registrerats för utövande av affärsverksamhet.

En juridisk enhet identifieras med ett FO-nummer. Juridiska enheter är t.ex. aktiebolag, privata näringsidkare, andelslag, statliga affärsverk och stiftelser.

Uppgiftslämnarenhet

I industrins varustatistik är uppgiftslämnarenheten ett företag eller ett företags arbetsställe, vars huvudsakliga näringsgren är tillverkning (B Utvinning av mineral eller C Tillverkning). På så sätt omfattar enkäten också arbetsställen inom icke-industriella företag, om dessa bedriver industriell verksamhet.

Företagen och arbetsställena i produktionsenkäten har valts med på så sätt att EU:s krav på representativitet enligt PRODCOM-förordningen uppfylls, dvs. minst 90 procent av produktionsvärdet inom varje näringsgren ska ingå i statistiken. Därför samlas produktionsuppgifterna i regel in från alla arbetsställen i företag med minst 10 anställda. Inom vissa näringsgrenar inom tillverkningen omfattar enkäten också arbetsställen i mindre företag för att representativitetskriteriet ska uppfyllas.

Produktionsnomenklatur

Produktionsnomenklaturen (produktklassificeringen) i industrins varustatistik baserar sig fr.o.m. 1997 på Europeiska unionens PRODCOM-klassificering (Classification of goods used for statistics on industrial production in the EU) för produktionen inom industriella näringsgrenar. Klassificeringen uppdateras årligen. Klassificeringens benämningar är 8-siffriga.

PRODCOM-klassificeringen omfattar inte alla produktgrupper, så den har kompletterats med nationella tilläggskoder. De nationella koderna är 10-siffriga. De fyra första siffrorna i koden motsvarar koderna i Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (NACE Rev.2) och på så sätt de fyra första siffrorna i Statistikcentralens näringsgrensindelning TOL 2008. De sex första siffrorna i koden motsvarar EU:s statistiska produktindelning efter näringsgren (CPA, European Classification of Products by Activity).

Företag

Med företag avses en enhet som har självständigt beslutsfattande och som producerar varor och/eller tjänster för försäljning på marknaden.

Ett företag är detsamma som en juridisk enhet, om den juridiska enheten inte är en del av en koncern. I annat fall är företaget en koncern eller en del av den.

Definitionen av ett företag bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG) 696/93.