XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Työeläkelaitosten varatiedonkeruu (EPSQ)

Tiedonkeruun kuvaus

Neljännesvuosittaiseen Tilastokeskuksen ja Työeläkevakuuttajat TELA ry:n yhteistiedonkeruuseen vastaavat pakollista työelävakuuttamista hoitavat eläkeyhtiöt, kassat ja säätiöt sekä Keva ja VER.

Tiedonkeruun raportointiväli on neljännesvuosi.

Tiedonkeruu alkoi vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tiedoista. Vuoden 2017 tiedoista alkaen tiedot toimitetaan viimeistään 30 päivän kuluttua neljänneksen päättymisestä. Viimeiset vastauspäivät vuoden 2018 tiedoista ovat 30.4.2018 (Q1), 30.7.2018 (Q2), 30.10.2018 (Q3) ja 30.1.2019 (Q4).

Tiedusteltava sisältö kattaa yksiköiden rahoitusvarat, muut varat sekä joitain tietoja niiden velasta. Tiedot kattavat jaottelun varatyyppeihin ja vastinsektoreihin sekä ulkomaisten erien osalta maajaottelun. Taseet (kantatiedot) sekä transaktiot kysytään.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedusteluun on tiedonantajiksi valittu kaikki julkisen ja yksityisen sektorin pakollista työeläkevakuuttamista hoitavat yksiköt, kuten työeläkeyhtiöt, -rahastot, -kassat ja -säätiöt, Valtion eläkerahasto ja Kuntien eläkevakuutus.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen yksikön tietoja.

Mihin tietoja käytetään?

Työeläkelaitosten varatiedonkeruu perustuu rahoitustilinpitoa ja maksutasetilastointia koskeviin EU:n asetuksiin (kuten EKT 2010), EKP:n suuntaviivoihin sekä erilliseen julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkaraportointia koskevaan EU:n asetukseen (479/2009).

Tietoja käytetään rahoitustilinpidon ja maksutaseen vuosi- ja neljännesvuositilastojen laadintaan. Rahoitustilinpito kuvaa Suomen talouden sektoreiden rahoitusvaroja ja velkoja. Maksutase kuvaa kotimaisten talousyksiköiden ulkomaisia saamisia ja velkoja.

Tietoja käytetään myös julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkaraportointiin. EU:n jäsenmaat raportoivat EU-komissiolle kahdesti vuodessa nk. EDP-alijäämä- ja -velkatiedot, joita käytetään EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä arvioitaessa jäsenmaiden julkisen talouden tilaa.

Työeläkevakuuttajat TELA ry käyttää tietoja omaan työeläkevaroja koskevaan tilastointiinsa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Työeläkeyhtiö Etera ja Ilmarinen yhdistyivät 1.1.2018.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen