XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teollisuustuotannon volyymi-indeksitiedustelu (TVI)

Tiedonkeruun kuvaus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksitiedustelussa tiedustellaan yrityksiltä tai toimipaikoilta teollisuustuotannon määrä- tai arvotietoja kuukausittain.

EU:n tilastoasetuksen (1158/2005) mukaan Tilastokeskus on velvollinen tuottamaan lyhyen aikavälin suhdanteita kuvaavia tilastoja muun muassa teollisuustuotannon volyymeista.

Tiedot kerätään verkkolomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Teollisuustuotannon volyymi-indeksitiedustelun piirissä on noin 900 toimialojensa merkittävintä toimipaikkaa tai yritystä. Valinnan kriteerinä on toimipaikan tai yrityksen suuruus suhteessa toimialan arvonlisäykseen.

Lisäksi muutamilta keskusjärjestöiltä tai toimialaliitoilta kysytään keskitetysti toimipaikkojen tai yritysten arvo- tai määrätietoja.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin. Tilastokeskus on velvollinen pitämään salassa yksittäisen yrityksen tiedot.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on ns. sisäpiiritilasto. Sisäpiirisäännökset edellyttävät, että tietoja saavat käsitellä vain sisäpiirisäännöksissä mainitut henkilöt. Lisäksi heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Mihin tietoja käytetään?

Julkaistavissa tilastoissa tiedot ilmoitetaan toimialoittaisina indeksilukuina.

Tilastoja tarvitsevat Euroopan unionin tilastovirasto (Eurostat), julkinen hallinto, tutkimuslaitokset, teollisuuden eri järjestöt, tiedotusvälineet ja kansalaiset. Tietoja käytetään muun muassa suhdanne- ja rahapolitiikan valmistelussa, toimialoittaisen kehityksen ja rahamarkkinoiden arvioimisessa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Vuodesta 2010 Tilastokeskuksen omaa tiedonkeruuta on täydennetty Verohallinnon kausiveroaineistolla alle 50 hengen yritysten osalta.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen