XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

1. Hur ska man gå till väga när företaget lägger ned sin verksamhet eller fortsätter under ett nytt FO-nummer?

Nedläggningstidpunkten anges i punkten "Tilläggsuppgifter". Företagets nya FO-nummer anges i fältet "Nytt FO-nummer".

2. Hur anger man utförda arbetstimmar och löner i statistiken, då timmarna har utförts under enkätkvartalet, men lönerna för dem betalas senare?

Arbetade timmar anges för samma tid som lönerna.

Om ersättning för timmar som utförts under föregående kvartal har betalats under det aktuella kvartalet, ska både timmarna och motsvarande löner anges.

3. Hur anges tjänsteårstillägg?

Om tjänsteårstillägget utgör en del av månadslönen ska tjänsteårstillägget inte specificeras. Annars anges det i punkt 3d.

4. Var anges retroaktiva löneförhöjningar?

I punkt "3d. Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur (bl.a. semesterpenning)".

5. Var anges andra löneposter som betalas retroaktivt?

De anges i punkterna 3a och 3c.

Löneposter som betalas retroaktivt är bl.a. övertidsersättning som betalas retroaktivt eller lön för övertidsarbete.

6. Var anges lön som betalats i förskott för semestertid?

I punkt 3d.

7. Bör man i summan av socialförsäkringspremier beakta t.ex. personer under 18 år och över 68 år?

Ja.

Arbetspensionsavgifter tas inte ut av löntagare som är under 18 år eller som fyllt 68 år. Arbetslöshetsförsäkringspremier gäller för sin del inte löntagare som är under 17 år eller fyllt 65 år.

8. Socialförsäkringsavgifternas %-andel sparas inte, fastän man trycker på knappen "Spara".

Socialförsäkringsavgifternas %-andel har angetts felaktigt.

Andelen anges som decimaltal och som avskiljare används komma, t.ex. 22,84.

9. Hur anges byte av semesterpenning till ledighet?

Byte av semesterpenning till ledighet minskar antalet arbetade timmar, men inverkar inte på antalet avlönade timmar.

10. Hur anges det på blanketten, att en tjänstemans arbete under påskdagen ersätts med två dagars avlönad ledighet följande vecka?

Till antalet avlönade frånvarotimmar ska man lägga till en avlönad ledig dag på grund av kompenseringen av övertidsarbete/helgarbete. Om övertidsarbetet eller helgarbetet ersätts med avlönad ledighet av motsvarande längd, påverkar det inte uppgiftslämnandet – övertidsarbete eller avlönad ledighet uppges m.a.o. inte.