XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktinformation

Innehållet
Taskinen Pertti

Växel: 029 551 1000
E-postadress
tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi