XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Vilket slag av information frågar man efter i arbetskraftsundersökningen?

Arbetskraftsundersökningen är en enkät på basis av vilken man framställer officiell statistik bl.a. över sysselsättningen och arbetslösheten. Till exempel Finlands officiella relativa sysselsättnings- och arbetslöshetstal grundar sig på denna undersökning.

Frågorna i arbetskraftsundersökningen gäller arbete och annan verksamhet, arbetstid, sökande av arbete och sätt att söka arbete. Frågor om studier och deltagande i kursutbildning ingår också. En del av intervjupersonerna får tilläggsfrågor. Ämnet för dessa varierar från år till år. De har omfattat t.ex. arbetsolycksfall och yrkessjukdomar, övergång från utbildning till arbetsliv, arbetstidens längd och arbetstidsarrangemang, arbetsförmåga och sysselsättning, livslångt lärande, samordning av familj och arbete samt övergång från arbete till pension.

Undersökningen gäller alla befolkningsgrupper: löntagare, personer som arbetar i eget företag samt dem som inte förvärvsarbetar, t.ex. pensionärer, studerande, personer som sköter eget hushåll och arbetslösa.

Arbetskraftsundersökningen (på engelska Labour Force Survey) grundar sig på EU-förordning (EG nr 577/98) och den följer Internationella arbetsorganisationens (ILO) begrepp och definitioner.

Sekretess

Uppgifterna behandlas konfidentiellt enligt statistiklagen (280/2004). Statistikcentralens anställda har enligt lagen tystnadsplikt. Resultaten från undersökningen publiceras som statistik, där enskilda svarspersoners uppgifter inte kan identifieras. Undersökningsmaterialet får bara lämnas ut för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar på ett sådant sätt att det inte är möjligt att direkt identifiera dem som deltagit i undersökningen.

EU:s statistikbyrå Eurostat följer samma principer. Uppgifterna lämnas inte ut till andra myndigheter.

Varför är det viktigt att jag deltar i undersökningen?

För att undersökningen ska ge en så riktig bild som möjligt av hela befolkningens arbetsmarknadssituation är varje svar ytterst viktigt. Varje person som valts med i undersökningen representerar över 400 andra finländare i åldern 15–74 år och ingen kan ersättas med någon annan.