XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Työeläkelaitosten tiedonkeruu

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedonkeruussa tiedustellaan pakollista työeläkevakuuttamista hoitavien yksiköiden taloudellisen toiminnan eriä. Tiedot raportoidaan parhaimpien raportointihetkellä saatavilla olevien tietojen pohjalta.

Raportoinnissa noudatetaan suoriteperusteisuutta. Kuukausiraportoinnissa voi suoriteperusteen sijaan käyttää kassaperustetta jos kyseessä on euromääräisesti vähäinen erä ja suoriteperusteisuuden noudattaminen aiheuttaisi kohtuuttoman suuren työmäärän (esimerkiksi palkkojen ja palkkioiden summaan suhteutettuna vähäisten palkkioiden kuukausittainen jaksottaminen).

Keneltä tietoja kerätään?

Kuukausittaiseen Tilastokeskuksen ja Valtiovarainministeriön yhteistiedonkeruuseen vastaavat seitsemän tiedonantajaa: Elo, Eläke-Veritas, Etera, Ilmarinen, Varma, Kuntien eläkevakuutus ja Valtion eläkerahasto. Raportointiviive on 25 päivää. Esimerkiksi tammikuun 2014 tiedot raportoidaan viimeistään helmikuun 25. päivä 2014. Kuukausittainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoilla.

Hieman laajemman ja yksityiskohtaisemman vuosiennakkokyselyn tiedot kerätään kaikilta tiedonantajilta. Raportointiviive on 1.1.2014 lähtien 40 päivää. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi vuoden 2013 vuosiennakkotiedot raportoidaan viimeistään helmikuun 10. päivä 2014.

Vuositiedusteluun on tiedonantajiksi ovat valittu kaikki julkisen ja yksityisen sektorin pakollista työeläkevakuuttamista hoitavat yksiköt, kuten työeläkeyhtiöt, -rahastot, -kassat ja -säätiöt, Valtion eläkerahasto ja Kuntien eläkevakuutus.

Kuukausitiedusteluun on valittu kahdeksan suurinta julkisen ja yksityisen sektorin pakollista työeläkevakuuttamista hoitavaa yksikköä: työeläkeyhtiötä, Kuntien eläkevakuutus ja valtion eläkerahasto.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen yksikön tietoja.

Mihin tietoja käytetään?

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Työeläkelaitosten vuosittainen tiedonkeruu perustuu Euroopan kansantalouden tilinpitoa koskeviin asetuksiin (EKT 1995 ja vuodesta 2014 EKT 2010) sekä erilliseen julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkaraportointia koskevaan EU:n asetukseen (479/2009).

Kuukausittainen Tilastokeskuksen ja Valtiovarainministeriön yhteistiedonkeruu perustuu sekä budjettikehysdirektiiviin (2011/85/EU) että neljännesvuosittaisia sektoritilejä sääteleviin EU-asetuksiin 1221/2002 (julkisyhteisöjen neljännesvuosittaiset sektoritilit) ja 1161/2005 (neljännesvuosittaiset sektoritilit). Budjettikehysdirektiivin 3. artiklan mukaan jäsenvaltioiden on julkaistava kuukauden viiveellä valtionhallintoa ja sosiaaliturvasektoria koskevat tiedot kultakin kuukaudelta.

Tietoja käytetään kansantalouden tilinpidon vuosi- ja neljännesvuositilastojen laadintaan sekä budjettikehysdirektiivin vaatimusten täyttämiseen. Kansantalouden tilinpidossa esitetään Suomen talouden tilaa ja kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut kuten bruttokansantuote. Neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin kansantalouden vuositilinpito, mutta karkeammalla tasolla.

Kansantalouden tilinpidon lisäksi tietoja käytetään julkisyhteisöjen alijäämä ja velka -raportointiin. EU:n jäsenmaat raportoivat EU-komissiolle kahdesti vuodessa nk. EDP -alijäämä- ja velkatiedot, joita käytetään EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä arvioitaessa jäsenmaiden julkisen talouden tilaa.

Muutos

Tiedustelu muuttui kuukausipohjaiseksi vuoden 2014 alusta lähtien. Samalla tietosisältöä on muutettu ja keruutapa muutettu web-pohjaiseksi.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen