Rekisteriseloste: Eurostudent VI-opiskelijaineisto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus 00022 TILASTOKESKUS, p. 029 551 1000

Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Eurostudent VI opiskelija-aineisto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Eurostudent VI taulukko- ja indeksimuotoisten vertailutaulukkojen ja indeksien laatiminen sekä kansallisen tutkimusaineiston muodostaminen.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm:                 24 000 (kokonaisaineisto 280 000)

Valintaperiaatteet:              Otos on poimittu oppilaitosten läsnäolevista korkeakouluopiskelijoista ositettua otantaa käyttäen. Perusjoukkona on 20.9 läsnä olevat tutkintoon tähtäävät korkeakouluopiskelijat (pl. jatkokoulutus-opiskelijat).

Tietotyypit:   (siirretty muut tiedot kohtaan)

Tunnistetiedot: kohdenumero, henkilötunnus; rekisteritietoja karkeistetaan ja luokitellaan uudelleen aineistoa muodostettaessa, niin ettei yksittäistä vastaajaa pysty aineistosta tunnistamaan.

Arkaluonteiset tiedot: -            

Muut tiedot tai tietoryhmä:  Kerättävään aineistoon liitetään taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevasta oppilaitostilaston aineistosta.  

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:                     Tilastokeskus

Tiedon saantitapa:                                    Opiskelijoiden yhteystiedot: tiedonsiirto CSC:n Virta -palvelimen kautta; kysely: verkkokysely

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus

 

Jussi Heino, tilastojohtaja

 

 

Päivitetty 19.2.2016

Jaa