Rekisteriseloste: Aikuiskoulutustutkimus

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Aikuiskoulutustutkimus, EU-AES

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Aikuiskoulutustutkimuksen tutkimusaineiston arkistointi ja mahdollisten jatkotutkimusten turvaaminen.

Aikuiskoulutustilastojen laadinnassa ja tutkimuskäytössä käytetään henkilösuojattua aineistoa.

Tämä rekisteriseloste kattaa sekä kansalliset Aikuiskoulutustutkimukset (1980, 1990, 1995, 2000, 2006 ja 2012) että kansainvälisesti vertailukelpoiset EU-AES -tutkimusaineistot (Adult Education Survey 2006 ja 2012). Kansallisen ja EU-AES:n aineistojen tiedonkeruut olivat samat, vain kohdejoukkojen ikäjakaumat sekä kysymysvalikoima poikkesivat toisistaan.

Aikuiskoulutustutkimukseen oleellisesti liittyvä aikuiskoulutustutkimuksen laadunvarmennusaineiston (AKU-LAATU) otoksen muodostamisessa käytettiin Aikuiskoulutustutkimuksen 2006 henkilötietoja. AKU-LAATU -projektista ei tehty erillistä henkilörekisteriä eikä siitä laadittu rekisteriselostetta, vaan tämä rekisteriseloste kattaa myös aikuiskoulutustutkimuksen laadunvarmennusaineiston, jonka tiedonkeruu ajoittui vuodelle 2007.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otosaineisto 1: Aikuiskoulutustutkimus 2012

Otoshenkilöitä 6 800, aineisto n = 4 114 (18–69-vuotiaat)

Tutkimusaineiston koko noin 1100 muuttujaa

Otosaineisto 2: EU-AES 2012

Otoshenkilöitä 5 399, aineisto n = 3 605 (25–64-vuotiaat)

Tutkimusaineiston koko 334 muuttujaa

Otosaineisto 3: Aikuiskoulutustutkimus 2006

Otoshenkilöitä 6 800, aineisto n = 4 370

Tutkimusaineiston koko noin 1 500 muuttujaa.

Otosaineisto 4: EU-AES 2006

Otoshenkilöitä 6 442, aineisto n = 4 144 (25–64-vuotiaat)

Tutkimusaineiston koko noin 350 muuttujaa

Otostilasto 5: Aikuiskoulutustutkimuksen laadunvarmennus aineisto, 2007

Otoshenkilöitä 1 072, aineisto n = 138 - 611

Tutkimusaineiston koko noin 1300 / 700 muuttujaa.

Otosaineisto 6: Aikuiskoulutustutkimus 2000

Otoshenkilöitä 5 000, aineisto n = 3 600 (18–79-vuotiaat)

Tutkimusaineiston koko noin 550 muuttujaa

Otosaineisto 7: Aikuiskoulutustutkimus 1995

Otoshenkilöitä 5 005, aineisto n = 4 107 (18–64-vuotiaat)

Tutkimusaineiston koko noin 657 muuttujaa

Otosaineisto 8: Aikuiskoulutustutkimus 1990

Otoshenkilöitä 5 000, aineisto n = 3990 (18–73-vuotiaat)

Tutkimusaineiston koko noin 426 muuttujaa

Otosaineisto 9: Aikuiskoulutustutkimus 1980

Otoshenkilöitä 4 026, aineisto n = 3 614 (15–74-vuotiaat)

Tunnistetiedot: henkilötunnus (vain koodiavainaineistossa), kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: ammattiliittoon kuuluminen

Muut tiedot tai tietoryhmä: tietoa aikuisväestön osallistumisesta yleissivistävään ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen sekä osallistumisessa tapahtuneista muutoksista, koulutushalukkuudesta, koulutustarpeesta, koulutukseen osallistumisen esteistä ja koulutuskäsityksistä. Lisäksi on selvitetty mm. tietoteknisiä valmiuksia, vieraiden kielten taitoja, työelämää ja työhistoriaa kuvaavia tietoja.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tutkimusaineistoon on liitetty tietoja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta ja tutkintorekisteristä. Otostiedot on saatu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta (alkujaan väestörekisteristä).

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tutkimustiedot perustuvat rekisteröidyn omaan ilmoitukseen (haastattelu) pois lukien otos-, työssäkäyntitilaston ja tutkintorekisterin tiedot. Tutkimukseen osallistuminen ja yksittäiseen kysymykseen vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Henkilöt ovat tietoisia tutkimuksen vapaaehtoisuudesta.

Tiedon saantitapa:

Tutkimustiedot perustuvat noin 5000 otoksella toteutettuihin tietokoneavusteisiin käyntihaastatteluihin.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Riitta Harala,
Tilastojohtaja

Jaa