Rekisteriseloste: Ajankäyttötutkimus vuosilta 1979, 1987-88, 1999-2000, 2009-2010

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh.029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Ajankäyttötutkimus vuosilta 1979, 1987-88, 1999-2000, 2009-2010

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Ajankäytön ja siinä tapahtuneiden muutosten tilastointi ja tutkiminen väestöryhmittäin

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm:

Otostilasto, lkm: otoksen koko oli 1979 7355 henkeä, 1987-88 10 574 henkeä, 1999-2000 4800 kotitaloutta ja 10978 henkeä ja 2009-2010 4499 kotitaloutta ja 9987 henkeä

Valintaperiaatteet: satunnaisotos väestörekisteristä vuonna 1979 10-64-vuotiaista, vuosina 1987-88 10 vuotta täyttäneistä sekä vuosina 1999-2000 ja 2009-2010 15 vuotta täyttäneistä ja heidän yli 9-vuotiaista kotitalouden jäsenistään. Perusjoukko on maassa asuva kotitalousväestö.

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: henkilötunnus, kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: terveydentila (oma ilmoitus), työttömyysturva, kodinhoitoapu, ammattiliittoon kuuluminen, poliittiseen järjestöön kuuluminen/toiminta

Muut tiedot tai tietoryhmä: Henkilöiden ja kotitalouden taustatiedot, ajankäyttötiedot: ansiotyöhön, opiskeluun, fysiologisiin tarpeisiin, kotityöhön ja vapaa-aikaan käytetty aika (koodattu vastaajien pitämistä päiväkirjoista), toimintopaikka ja yhdessäolo perheenjäsenten ja muiden kanssa

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Väestörekisterikeskus: väestön keskusrekisteri, Verohallitus: verotietokanta, Tilastokeskuksen tutkintorekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tutkimustiedot perustuvat rekisteröidyn omaan ilmoitukseen (haastattelu ja ajankäyttöpäiväkirja) pois lukien otos- ja tutkintorekisterin tiedot. Tutkimukseen osallistuminen ja yksittäiseen kysymykseen vastaaminen ja ajankäyttöpäiväkirjan täyttäminen ovat täysin vapaaehtoisia. Henkilöt ovat tietoisia tutkimuksen vapaaehtoisuudesta.

Tiedon saantitapa: Käynti- ja puhelinhaastattelut ja ajankäyttöpäiväkirja

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa