Rekisteriseloste: Korkeakoulusektorin tutkimustilasto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Korkeakoulusektorin tutkimustilasto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Korkeakoulujen tutkimustilaston laatiminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto: yliopistojen opettajat ja tutkijat sekä osa muusta henkilökunnasta.

Valintaperiaatteet: korkeakouluihin tai yliopistollisiin keskussairaaloihin palvelussuhteessa olevat henkilöt.

Tunnistetiedot: Henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä: palkkatiedot, tutkintotiedot, virkanimike, tieteenala, korkeakoulu ja vastuualue, toimipiste, sukupuoli, kansalaisuus, äidinkieli

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tilastokeskus: Yliopistoille tehtävä erilliskysely, Tutkintorekisteri

Elinkeinoelämän keskusliitto: Yliopistojen henkilöstön palkkatiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Henkilöstö-, talous ja toimipistetiedonkeruu.

Tiedon saantitapa: sähköisesti lomakkeella ja tiedostoina

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Hannele Orjala
Tilastojohtaja

 

Jaa