Rekisteriseloste: Kuljettajatutkintotilastot

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Kuljettajatutkintotilastot, (ajo- ja teoriakoetilastot)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Ajo- ja teoriakoetilastojen tuottaminen Liikenteen turvallisuusvirastolle (=Trafi).

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: Ajokokeita on n. 150 000 vuodessa, teoriakokeita on n. 150 000 vuodessa.

Tunnistetiedot: Henkilötunnus

Muut tiedot tai tietoryhmä: Tutkinnon suorituspaikka, tutkintoon kouluttava autokoulu tai opetuslupaopettaja

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulko-puolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Trafi, Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä (ATJ)

Rekisteröidyn oma ilmoitus: -

Tiedon saantitapa: Kuukausittainen xml-toimitus

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus 14.2.2014
Hannele Orjala
Tilastojohtaja

Jaa