Rekisteriseloste: Kulutustutkimus (ent. kotitaloustiedustelu)

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Kulutustutkimus vuosilta 1966,1971, 1976, 1981, 1985, 1990, 1994-96, 1998, 2001, 2006, 2012

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Kotitalouksien kulutusmenojen ja niissä tapahtuneiden muutosten tilastointi ja tutkiminen väestöryhmittäin.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm: otoskoko on vaihdellut vuosittain ja se on ollut 2 000 - 12 000 kotitaloutta

Valintaperiaatteet: kaksivaiheinen ositettu otanta väestötietojärjestelmästä

Tunnistetiedot: henkilötunnus, haastattelun kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: ammattiliittoon kuuluminen, kirkollisvero, henkilön saama toimeentulotuki, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö ja kotitalouden muodostamiseen liittyvät tiedot henkilöiden siviilisäädystä

Muut tiedot tai tietoryhmä: kotitalouden ja henkilöiden taustatiedot, kulutusmenot, tulot, energian käyttö, ja tiedot yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Eläketurvakeskus: Eläketapahtumarekisteri

Kansaneläkelaitos: Eläkevakuutus-, sairausvakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri, opintotukirekisteri sekä asumistukirekisteri

Koulutusrahasto: Rekisteri koulutusrahaston maksamista korvauksista

Maa- ja metsätalousministeriö: Maatilarekisteri

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotukirekisteri

Valtiokonttori: Sotilasvammakorvausjärjestelmän tietokanta

Verohallitus: Verotietokanta

Väestörekisterikeskus: Väestötietojärjestelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö: Siviilipalvelusrekisteri

Pääesikunta: Asevelvollisrekisteri

Tilastokeskus: Suomen väestöä koskeva tietokanta, yritysrekisteri, tutkintorekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Haastattelu ja tilinpito kulutusmenoista

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne, haastattelut sekä kuitit ja muistikirja

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 6.2.2014
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa