Rekisteriseloste: Kuolintodistusarkisto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Kuolintodistusarkisto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Laki kuolemansyyn selvittämisestä 1 § (858/1997) velvoittaa Tilastokeskuksen säilyttämään kuolintodistukset.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Vuosittaisen kuolemansyytilaston laadinta ja arkistopalvelut kuolintodistuksista

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: Kuolintodistukset v.1936 lähtien, n. 50 000/vuosi

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, nimi

Arkaluonteiset tiedot: Kuolemansyyt tautiluokituksella ja tekstinä

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 § (858/1997) mukaan tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa määrätty oikeus, sille, jonka hakemuksesta tai suostumuksella kuolemansyyn selvittämiseksi tarpeellinen toimenpide on suoritettu, vainajan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen, vakuutus- tai eläkelaitokselle, jos luovuttamiseen on perusteltu tarve.

Lisäksi Tilastokeskus voi antaa luvan kuolemansyytietojen saamiseen tieteellistä tutkimusta, tilastointia sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvittelytyötä varten. Luovutuksensaajat ovat velvollisia pitämään tiedot salassa.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Kuolintodistuksen antajat, Väestörekisterikeskus ja väestötietojärjestelmä

Tiedon saantitapa: Paperiset kuolintodistukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 2.7.2014
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa