Rekisteriseloste: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston perusaineisto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston perusaineisto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston laatiminen kuvaamaan maatilayritysten taloudellista toimintaa ja rakennetta.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: Noin 60 000 maatilan haltijat ja heidän puolisonsa

Valintaperiaatteet: Kaikki maatilatalouden verolain mukaan verovelvolliset yksiköt, maatilayritysten luonnolliset henkilöomistajat ja heidän puolisonsa sekä yksityismetsänomistajat

Tietotyypit: Tulot, menot ja varallisuus

Tunnistetiedot: Nimi ja henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä:Maatilatunnus, maatilaa koskevat maankäyttötiedot, veronalaiset tulo- ja varallisuustiedot, velat ja verot.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Verohallitus verotuksen tietokanta-aineisto sekä Maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämä maatilarekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Ei

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Hannele Orjala
Tilastojohtaja

Jaa