Rekisteriseloste: Maataloustyöntekijöiden palkkatilasto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Maataloustyöntekijöiden palkkatilasto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Maataloustyöntekijöiden palkkatilaston tuottaminen (tuntipalkkatiedot)

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, Maatalouden työnantajaliiton (MTA) jäseninä olevista työnantajista 2500 työsuhdetta; tiedot toukokuulta

Valintaperiaatteet:

Maatalouden työnantajaliitto kerää tiedot kaikilta jäseninä olevilta työnantajiltaan.

Tietotyypit

Tunnistetiedot: Yritystunnus, yrityksen jäsennumero, henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot: Yrityksen tiedot; mm. toimiala, palkansaajien lkm

Henkilön luokittelutiedot; mm. sukupuoli, ikä, ammatti, osa-aikaisuus, palvelussuhteen laji, palkkausmuoto

Tuntipalkka; ansiokäsitteenä on kokonaisansio, joka sisältää aikatyön palkat ja sunnuntai- ja ylityöpalkan korotusosat sekä työaikaan liittyvät että muut erilliset lisät.

Vuositiedot: Ei kerätä

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Maaseudun työnantajaliitto

Tilastolliset ja hallinnolliset rekisterit:

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus 14.3.2014
Hannele Orjala
Tilastojohtaja

Jaa