Rekisteriseloste: Kausiveroaineisto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Kausiveroaineisto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Lyhyen aikavälin toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummaindeksit.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: Kokonaisaineisto, joka sisältää noin 880 000 yrityksen tai yhteisön liiketoiminnan kuukausikohtaisia tietoja; näistä noin 40 prosenttia on luonnollisia henkilöitä oikeudelliselta muodoltaan. Tiedot alkavat vuodesta 1995.

Otostilasto, lkm: ei ole

Valintaperiaatteet: Verohallinnolle kausiveroilmoituksen antaneet, arvonlisäverovelvolliset ja työnantajat.

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)

Arkaluonteiset tiedot: ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä:

1. kuukausittaiset, neljännesvuosittaiset tai vuosittaiset arvonlisäveron tiedot

2. kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset työnantajasuoritusten tiedot

ALV-tiedot sisältävät mm. verot kotimaan myynnistä (verokannoittain v:sta 1997), verottoman liikevaihdon sekä tavaran myynnin EU-maihin ja tavaraostot EU-maista. Vuodesta 2010 lähtien aineisto sisältää palveluiden myynnin EU-maihin ja palveluostot EU-maista. Vuodesta 2011 lähtien aineistossa on mukana myös käänteisen verovelvollisuuden mukaiset tiedot: rakentamispalveluiden myynnit, ostot ja verot.

Työnantajasuoritukset sisältävät mm. ennakonpidätyksen ja lähdeveron alaiset palkat, palkoista ja eläkkeistä toimitetut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä työnantajan sosiaaliturvamaksun.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Verohallinto, arvonlisäverotuksen ja työnantajasuoritusten rekisterit.

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tilastokeskus tekee kuukausittain myyntitiedustelun, jossa kerätään yritysten myynti- ja palkkatietoja. Tiedustelussa on mukana noin 2000 vastaajaa. Otosta päivitetään vuosittain tarpeen mukaan.

Yritysten perus- ja luokittelutiedot saadaan Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä.

Tiedon saantitapa: tekninen tallenne, kyselylomake

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Hannele Orjala
Tilastojohtaja

Jaa