Rekisteriseloste: Merimiestilasto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Merimiestilasto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Merimiestilaston tuottaminen

Rekisterin tietojen hyväksikäyttö muussa kuin merimiestilastoinnissa vaatii Liikenteen turvallisuusvirastolta (=Trafilta) erillisen luvan saamista.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm: Tilastot sisältävät vuosittain, ne n. 10 000, suomalaisilla aluksilla palvelleet suomalaiset ja ulkomaiset merimiehet sekä lisäksi ulkomaisilla aluksilla palvelleet suomalaiset merimiehet, jos heistä on saatu tietoa.

Tunnistetiedot: Trafin luoma oma erillinen henkilötietotunniste.

Muut tiedot tai tietoryhmä: Tehdyt työvuodet, merimiesammattien jakauma

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille ilman Trafilta saatavaa erillislupaa.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Trafi, Merimiesrekisteri. Merimiesrekisterissä on Tilastokeskukselle toimitettavien henkilö- ja palvelutietojen lisäksi merenkulkupätevyyteen liittyvät koulutukset ja pätevyyskirjat.

Tiedon saantitapa: Rekisterin henkilö- ja palvelutiedot toimitetaan kokonaisuudessaan kerran vuodessa Tilastokeskukseen xml-muodossa

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus 20.2.2014
Hannele Orjala
Tilastojohtaja

Jaa