Rekisteriseloste: Opettajatiedonkeruu

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Opettajatiedonkeruu

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Tiedot kerätään OKM:n toimeksiannosta noin kolmen vuoden välein. Tilastokeskus kerää tiedot opettajilta oppilaitosten kautta ja koostaa niistä OKM:lle aineistoja sopimuksen mukaisesti tietosuoja huomioon ottaen. Tiedonkeruuseen vastaaminen on opettajille vapaaehtoista.

Tavoitteena on koota opettajatietoja opetushallinnon strategista päätöksentekoa varten. Lisäksi tietoja käytetään Opettajat Suomessa -julkaisun tekemiseen.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 63 663 opettajaa

Otostilasto, lkm:

Valintaperiaatteet: Perusopetuksen, lukioiden, ammatillisen toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 1. maaliskuuta opettaneet opettajat

Tietotyypit: Työsuhteen luonteeseen, tehtävätyyppiin, kelpoisuuteen, opetettaviin aineisiin ja

täydennyskoulutukseen liittyvät tiedot

Tunnistetiedot: Henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot:

Muut tiedot tai tietoryhmä: Ammatilli

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskus: opettajatiedonkeruu

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tiedon saantitapa: tiedonkeruu web-lomakkeilla

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa