Rekisteriseloste: Palkkarakennetilasto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Palkkarakennetilasto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: palkkarakennetilaston tuottaminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 520 000

- kuntien palkansaajat 440 000

- valtion palkansaajat 80 000

Otostilasto, lkm: 800 000

- järjestäytyneiden yritysten palkansaajat 720 000

- järjestäytymättömien yritysten palkansaajat 60 000

Valintaperiaatteet:

Järjestäytyneet yritykset: Järjestöjen jäsenyrityksiä koskevat palkkatiedustelut. Järjestäytymättömät: Tilastokeskuksen otos, osituskriteereinä yrityksen koko ja toimiala.

Valtio: Valtionkonttorin TAHTI-aineisto

Kunta: Tilastokeskuksen kuntatyönantajia koskeva palkkatiedustelu

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: Yritystunnus, toimipaikkatunnus, paikallisyksikkötunnus, henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä: Yrityksen tiedot: mm. toimiala, palkansaajien lkm, paikallisyksikkö- ja toimipaikkatunniste, sijaintitiedot

Henkilön luokittelutiedot: mm. sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, osa-aikaisuus, palvelussuhteen laji, palkkausmuoto

Kuvauskohteena kokonaistyöajan tunti- ja kuukausiansio, joka sisältää säännöllisen työajan rahapalkan ilman työaikalisiä, työaikalisät, luontoisedut, yli- ja lisätyön ansion ja varallaolokorvaukset.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Työantajajärjestöjen (EK, PTY, KIT, Näyttämöväen vanhuudenturvasäätiö, valtiontyömarkkinalaitos) omia jäsenyrityksiään koskevat palkkatiedustelut)

Tilastolliset ja hallinnolliset rekisterit:

Tilastokeskus: Tutkintorekisteri

Tilastokeskus: Yritysrekisteri

Verohallinto: Henkilöveroaineisto

Eläketurvakeskus: Työsuhderekisteri

Pääesikunta: varusmiesrekisteri

Kela: Sairausvakuutusrekisteri

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne, linjasiirto

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Hannele Orjala
Tilastojohtaja

Jaa