Rekisteriseloste: Rikospäätökset II oikeusasteessa

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Rikospäätökset II oikeusasteessa

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset -tilasto

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 8 600/v

Valintaperiaatteet: Rikos- ja sotilasrikosasiaratkaisut hovioikeudessa toisena oikeusasteena (henkilökohtaiset ratkaisut)

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, tuomioistuin, ratkaisuvuosi, ratkaisunumero, tuomiolauselmanumero

Arkaluonteiset tiedot: Rikokset, rangaistusseuraamukset, muut rikosoikeudelliset seuraamukset, korvausvelvollisuus valtiolle

Muut tiedot tai tietoryhmä: Ikä, sukupuoli, kansalaisuus, syntymävaltio, asuinkunta, tekokunta, tekoaika, rangaistuksen mittaamisperusteet, lainvoimaisuus

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä ja sukupuolesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Oikeusrekisterikeskus (tuomiolauselmajärjestelmä 19.5.2013 asti)
Tilastokeskuksen väestöaineistot

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa