Rekisteriseloste: Rikosvahingot 1988

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh.029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Rikosvahingot 1988

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Rikosvahinkotilasto

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm:

Otostilasto, lkm: 7000

Valintaperiaatteet: satunnaisotos

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: yksilöuhrin henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: rikos, jonka kohteeksi uhri joutunut,
aiheutunut vamma ja/tai vahinko

Muut tiedot tai tietoryhmä: -rikostapahtumaa ja rikosvahinkoja koskevat tiedot

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Sisäasiainministeriö, poliisin rikosilmoitukset

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tiedon saantitapa: Rikosilmoituslomakkeet

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa