Rekisteriseloste: Suomalaisten matkailu

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Suomalaisten matkailu

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Tilastotietojen tuottaminen suomalaisten matkailusta

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm:

Otostilasto, lkm: 28 200 henkilöä vuodessa

Valintaperiaatteet: Tutkimusalueena on koko maa. Vastaajat edustavat Suomen 15–84-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja asuinalueen suhteen. Otos poimitaan Tilastokeskuksen väestötietokannasta systemaattista satunnaisotantaa (SYS) käyttäen.

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: Henkilö-, puhelin- ja osoitetiedot ovat käytössä keruuvaiheessa. Tutkimusaineistossa on mukana ammattitieto.

Arkaluonteiset tiedot: –

Muut tiedot tai tietoryhmä: Tuloja ja sosioekonomista asemaa koskevat tiedot ja tietoja kotimaassa ja ulkomaille tehdyistä matkoista ja yöpymisistä.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskuksen väestötietokanta ja tutkintorekisteri. Puhelinoperaattoreiden numerotietokannat.

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tietoja tuloista, toiminnan laadusta, matkojen määristä ja niiden ominaisuuksista

Tiedon saantitapa: Puhelinhaastattelu (CATI)

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Hannele Orjala
Tilastojohtaja

Jaa