Rekisteriseloste: Syyttäjän ja alioikeuksien rikosasiat

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Syyttäjän ja alioikeuksien rikosasiat

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Syyttäjän, käräjäoikeuksien ja hovioikeuksien rikosasioiden tilastojen laadinta.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 85 000/v

Otostilasto, lkm: -

Valintaperiaatteet: käräjäoikeuden rikoskoodi, syyttäjän syyttämättäjättämisperustekoodi, syyttäjän ratkaisukoodi

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: Henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Syyttämättäjättämisperuste, syyttäjän ratkaisu, rikos (rikosnimikkeistö)

Muut tiedot tai tietoryhmä: Oikeusprosessin etenemistä kuvaavia tietoja tekohetkestä tuomioistuinten ratkaisuihin.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Oikeusrekisterikeskus, Syyttäjän ja alioikeuksien asianhallintajärjestelmä (Sakari).

Rekisteröidyn oma ilmoitus: -

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa