Rekisteriseloste: Tieliikenneonnettomuustilasto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus

00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000

Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Tieliikenneonnettomuudet

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Tieliikenneonnettomuustilaston tuottaminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 37000 onnettomuutta

Otostilasto, lkm: -

Valintaperiaatteet: Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet ja niiden osalliset

Tietotyypit: -

Tunnistetiedot: Henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Osallisten alkoholin ja muiden päihteiden käyttö, onnettomuuden seuraukset sekä onnettomuuksiin liittyvät rikokset

Muut tiedot tai tietoryhmä: Ajoneuvon rekisterinumero

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Poliisiasiain tietojärjestelmä (PATJA), kuolemansyytilasto, poliisipiirit, Liikennevakuutuskeskus / liikennevahinkojen tutkijalautakunnat, Liikenneviraston Digiroad- tietojärjestelmä ja Liikenteen turvallisuusviraston ajoneuvo- ja ajokorttirekisterit.

Rekisteröidyn oma ilmoitus: -

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne ja kysely.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Hannele Orjala
Tilastojohtaja

Jaa