Rekisteriseloste: Työolotutkimus

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Työolotutkimus 2013

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Laatia tilastoja ja tutkimuksia palkansaajien työoloista. Tutkimuskäytössä käytetään henkilösuojattua aineistoa.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Tämä rekisteriseloste kattaa Työolotutkimukset 1977, 1984, 1990, 1997, 2003, 2008 ja 2013.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otosaineisto 1: Työolotutkimus 2013

Otoshenkilöitä noin 7 000 palkansaajaa, aineisto n= 4 878

Valintaperiaatteet: työvoimatutkimuksen vuoden 2013 syys- ja lokakuun toisesta, kolmannesta, neljännestä ja viidennestä (lokakuussa puolet ) rotaatioryhmästä 15– 64 -vuotiaat suomen- tai ruotsinkieliset, Suomessa asuvat ja työssäkäyvät palkansaajat, joiden säännöllinen viikoittainen työaika on vähintään 10 tuntia

Tutkimusaineiston koko noin 690 muuttujaa

Otosaineisto 2: Työolotutkimus 2008

Otoshenkilöitä noin 6 500 palkansaajaa, aineisto n= 4 392

Valintaperiaatteet: työvoimatutkimuksen vuoden 2008 maaliskuun toisen, neljännen ja viidennen rotaatioryhmän vastaajista sekä huhtikuun toisesta, kolmannesta ja neljännestä rotaatioryhmästä 15– 64 -vuotiaat suomen- tai ruotsinkieliset, Suomessa asuvat ja työssäkäyvät palkansaajat, joiden säännöllinen viikoittainen työaika on vähintään 10 tuntia

Tutkimusaineiston koko noin 610 muuttujaa

Otosaineisto 3: Työolotutkimus 2003

Otoshenkilöitä noin 5 300 palkansaajaa, aineisto n= 2 979

Valintaperiaatteet: työvoimatutkimuksen vuoden 2003 lokakuun kolmannesta, neljännestä ja viidennestä rotaatioryhmästä sekä marraskuun neljännestä ja viidennestä rotaatioryhmästä poimitut 15– 64 -vuotiaat suomen- tai ruotsinkieliset, Suomessa asuvat ja työssäkäyvät palkansaajat, joiden säännöllinen viikoittainen työaika on vähintään 5 tuntia

Tutkimusaineiston koko noin 650 muuttujaa

Otosaineisto 4: Työolotutkimus 1997

Otoshenkilöitä noin 3 800 palkansaajaa, aineisto n= 2 979

Valintaperiaatteet: työvoimatutkimuksen vuoden 1997 syyskuun toisen ja viidennen sekä lokakuun toisen ja neljännen rotaatioryhmän vastaajista poimitut 15– 64 -vuotiaat suomen- tai ruotsinkieliset, Suomessa asuvat ja työssäkäyvät palkansaajat, joiden säännöllinen viikoittainen työaika on vähintään 5 tuntia

Tutkimusaineiston koko noin 520 muuttujaa

Otosaineisto 5: Työelämän laatu 1990

Otoshenkilöitä noin 5 000 työllistä, aineisto n= 3 502 palkansaajaa/ 4 112 työllistä

Valintaperiaatteet: työvoimatutkimuksen vuoden 1990 elokuun ensimmäisestä, toisesta ja neljännestä rotaatioryhmästä 15– 64 -vuotiaat suomen- tai ruotsinkieliset, Suomessa asuvat työlliset

Tutkimusaineiston koko noin 490 muuttujaa

Otosaineisto 6: Työolotutkimus 1984

Otoshenkilöitä noin 5 000 palkansaajaa, aineisto n= 4 502

Valintaperiaatteet: työvoimatutkimuksen vuoden 1984 loka- ja marraskuun kolmannesta ja viidennestä rotaatioryhmästä 15– 64 -vuotiaat suomen- tai ruotsinkieliset, Suomessa asuvat ja työssäkäyvät palkansaajat.

Tutkimusaineiston koko noin 380 muuttujaa

Otosaineisto 7: Työolosuhdetiedustelu 1977

Otoshenkilöitä 7 500 työllistä, aineisto n= 5 778 palkansaajaa.

Valintaperiaatteet: kaikki työvoimatutkimuksen vuosihaastattelun työlliset 15–64-vuotiaat kohdehenkilöt.

Tutkimusaineiston koko noin 200 muuttujaa

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: henkilötunnus, kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: työtapaturmat, työn fyysiset ja psyykkiset rasi- tusoireet, ammattiliittoon kuuluminen

Muut tiedot tai tietoryhmä: henkilöä kuvaavia taustatietoja, työvoimatutki- muksen perustiedot, työhistoriatietojat, työpaikkaa koskevia tietoja, työaikaa ja palkkausta koskevia tietoja, työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset piirteet, suhtautuminen työhön jne.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tutkimusaineisto kattaa pääosin työolotutkimuksen lomakkeen tietosisällön, mutta lisäksi siihen on poimittu tietoja kohdehenkilöiden työvoimatutkimuksen haastatteluista. Tutkimusaineistoon on liitetty tietoja Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä, yritysrekisteristä sekä väestötietojärjestelmästä.

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tutkimustiedot perustuvat rekisteröidyn omaan ilmoitukseen (haastattelu) pois lukien otostiedot ja tutkintorekisterin tiedot.

Tiedon saantitapa:

Tutkimustiedot perustuvat pääosin tietokoneavusteisiin käyntihaastatteluihin sekä joissakin tapauksissa tietokoneavusteisiin puhelinhaastatteluihin työolotutkimuksen lomakkeen tietosisällön osalta. Työvoimatutkimuksesta yhdistetyt tiedot perustuvat tietokoneavusteisiin puhelinhaastatteluihin.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa 2.7.2014

Allekirjoitukset
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa