Rekisteriseloste: Työvoimatutkimus

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus

00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000

Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Työvoimatutkimus

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Työvoimatilastojen laatiminen kansalliseen käyttöön ja EU:n Neuvoston ja Parlamentin sekä Komission asetusten mukaisten vaatimusten mukaan muokattuna EU:n tilastoviraston Eurostatin EU-työvoimatutkimuksen aineistoksi.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Työvoimatutkimus on otokseen perustuva haastattelututkimus, jossa kerätään tietoja 15-74-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä, työttömyydestä ja työajoista. Työttömyydestä selvitetään muun muassa työttömyyden taustaa, kestoa, työnhakutapoja jne. Lisäksi kysytään tietoja koulutukseen osallistumisesta.

 

Otostilasto, lkm: Otoskoko noin 12 000 henkeä/kk

 

Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama otoshenkilö on tutkimuksessa mukana 5 kertaa 1 1/2 vuoden aikana. Vuodessa otokseen kuuluu noin 66 000 eri henkilöä. 3/5 otoksesta vaihtuu vuosittain. Viidennellä tutkimuskerralla lisätään kotitalouden rakennetiedot ja haastatellaan kohdehenkilön kanssa samassa kotitaloudessa asuvat 15-74-vuotiaat. Lisäksi viidennellä tutkimuskerralla aineistoon liitetään erillisotos pelkästään yli 75-vuotiaiden muodostamista kotitalouksista Eurostatin tarpeisiin. Näitä kotitalouksia ei haastatella.

 

Valintaperiaatteet:
Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta satunnaisesti poimittuun otokseen. Perusjoukko on maassa asuva 15-74-vuotias väestö.

Tunnistetiedot:
Henkilötunnus ja kohdenumero (eli yksikäsitteinen juokseva numero): Tilastokeskuksen käytössä tunnistetietoina on kohdenumero ja tarvittaessa myös henkilötunnus. Eurostatille lähetettävässä tiedostossa tunnistetietona on vain kohdenumero.

Arkaluonteiset tiedot:
Ammattijärjestöön kuuluminen, rekisteröity parisuhde (rekisteritieto) ennen kuin tieto muokataan yleisemmäksi siviilisäätyä kuvaavaksi tiedoksi, tulotiedoista toimeentulotuki (rekisteritieto). Eurostatille lähetettävässä aineistossa arkaluonteisia tietoja ei ole.

Muut tiedot tai tietoryhmä:
sukupuoli, syntymäaika, siviilisääty, kansallisuus, syntymämaa, NUTS2-alue, jolla asuu, ikä, asuinkunta, äidinkieli, kansalaisuus, koulutustietoja, suoritettu koulutus, työllisyyttä, työttömyyttä ja muuta toimintaa kuvaavia tietoja sekä työaikatietoja.

Lisätietoja työvoimatutkimuksesta on saatavilla Tilastokeskuksen internet-sivuilla www.tilastokeskus.fi/tyovoimatutkimus.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Tilastokeskus: Tilastokeskuksen väestötietokanta
Tilastokeskus: Tutkintorekisteri
Työministeriö: Työnhakijarekisteri
Verohallinto, Kela, THL: Tulotietoja yhdistetään osa-aineistoon

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Pääosa tiedoista saadaan haastattelemalla kohdehenkilöitä

Tiedon saantitapa:
Puhelinhaastattelu (98%) tai käyntihaastattelu

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus 12.2.2014
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa