Rekisteriseloste: Väestö- ja elinolotilastojen kokonaisaineisto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Väestö- ja elinolotilastojen kokonaisaineisto (henkilötietojen tietovarasto)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Tilastojen laatiminen. Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: n. 8 milj.

Valintaperiaatteet:

Suomessa vakinaisesti tai tilapäisesti asuvat/asuneet henkilöt vuodesta 1970 lähtien; Opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet, jotka opiskelevat tai ovat opiskelleet Suomessa tai ulkomailla Suomen koulutusjärjestelmän mukaisessa perusasteen jälkeisessä tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

Tunnistetiedot:

Henkilötunnus, joka on korvattu surrogaattitunnisteella. Avain säilytetään erillään.

Arkaluonteiset tiedot:

Uskontokunta, erityisopetusta koskevat tiedot (erityisopiskelija, erityisopetuksen peruste, eritysopiskelijan opetusryhmä), henkilön saama toimeentulotuki ja muita sosiaalisia tukia koskevat tiedot, ammattiliiton jäsenyys, kuolemansyyt tautiluokituksen tunnuksin.

Muut tiedot tai tietoryhmät:

Demografisia tietoja, muuttotietoja, henkilön taloudellista toimintaa ja tuloja kuvaavia tietoja, koulutustietoja ja tietoja opiskelusta, perhetietoja, asuntokunta- ja asuntotietoja.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestölaskennoissa 1970,1975,1980 ja 1985 tiedot kerättiin lomakekyselyllä. Muut tiedot kerätään rekistereistä, hallinnollisista aineistoista sekä Tilastokeskuksen tiedonkeruina yrityksille ja julkisyhteisöille.

Hallinnolliset tietoaineistot ja rekisterit:

1 Ansiosidonnaiset työttömyysetuudet (Finanssivalvonta)

2 Asevelvollisrekisteri (Pääesikunta)

3 Eläkevakuutus-, sairausvakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri,

opintotukirekisteri sekä asumistukirekisteri, taannehtivasti myönnetyt kansaneläkkeet (KELA)

4 Kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan

työsuhdeaineisto (Keva)

5 Maatilarekisteri (Maa- ja metsätalousministeriö)

6 Puolustusvoimissa tutkinnon suorittaneet (Pääesikunta)

7 Raja- ja merivartiolaitokselta tutkinnon suorittaneet

8 Rekisteri koulutusrahaston maksamista korvauksista (Koulutusrahasto)

9 Sotilasvammakorvausjärjestelmän tietokanta (Valtiokonttori)

10 Suomen Pankin henkilöstörekisteri (Suomen Pankki)

11 Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (TERHIKKI)

ulkomailla tutkinnon suorittaneet (Valvira, aik. STAKES)

12 Toimeentulotukirekisteri (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

13 Työnhakijarekisteri ja siviilipalvelusrekisteri (Työ- ja

elinkeinoministeriö)

14 Työsuhderekisteri ja yrittäjävakuutetut, eläketapahtumarekisteri

Kelan ja ETK:n yhteistilastorekisteri eläkkeensaajista, taannehtivasti

myönetyt työeläkkeet (Eläketurvakeskus)

15 Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamis- ja

rinnastamispäätökset (Opetushallitus)

16 Verotuksen rekisterit (Verohallitus)

17 Väestötietojärjestelmä (Väestörekisterikeskus)

18 Yhteishakurekisterit, toisen asteen koulutus ja

ammattikorkeakoulukoulutus (Opetushallitus)

19 Ylioppilastutkinnon suorittaneet (Ylioppilastutkintolautakunta, YTL)

Tilastokeskuksen rekisterit ja tietoaineistot:

1 Yritysrekisteri

2 Opiskelijoiden vuosiaineistot (pääsääntöisesti perusasteen jälkeinen tutkintotavoitteinen koulutus). Opiskelija-aineistot on saatu oppilaitoksilta tai koulutuksen järjestäjiltä (esim. kunta tai kuntayhtymä).

Vuosina 1995-1998 tietoja saatu myös Opetushallitukselta.

- Vuosina 1966–1994: Oppilaitoksilta yliopistojen (ent. korkeakoulujen)

opiskelija-aineistot.

- Vuonna 1995 (= ikärakenne 1995): Oppilaitoksilta yliopistojen ja

ammatillisten oppilaitosten opiskelija-aineistot sekä

Opetushallitukselta opetustoimen valtionosuusjärjestelmän

lukiokoulutuksen opiskelijat.

- Vuosina 1996–1998: Oppilaitoksilta yliopistojen opiskelija-aineistot

ja yhteishaun ulkopuolisessa koulutuksessa aloittaneet,

Opetushallituksen yhteishakuaineistoista toisen asteen koulutuksen ja

ammattikorkeakoulukoulutuksen aloittaneet.

- Vuodesta 1999 alkaen oppilaitoksilta tai koulutuksen järjestäjiltä

saadut opiskelija-aineistot.

3 Tutkintorekisteri: Pohja-aineistona on vuoden 1970 väestölaskennassa

kerätyt tutkintotiedot, joita on vuosittain päivitetty seuraavasti: Oppi-

laitoksilta tai koulutuksen järjestäjiltä saadut tutkintoaineistot sekä

tutkintotietoja hallinnollisista tietoaineistoista ja rekisteristä nrot 6, 7,

11, 13 ja 15.

4 Kuolemansyytilaston aineisto: Kuolintodistukset (Terveyden ja hyvin

voinnin laitos) ja Väestötietojärjestelmä (Väestörekisterikeskus).

Tilastokeskuksen muut tiedonkeruut:

Ammattitiedonkeruu

Helsingin työpistetiedonkeruu

Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön tiedonkeruu

Toimipaikkarakenne- ja henkilöstötiedustelu

Tiedon saantitapa:

Tekninen tallenne. Vuosien 1970-1985 väestölaskennoista lomakkeella kerättyjä tietoja, vuodesta 1987 lähtien työssäkäyntitilastossa henkilön toimipaikkatieto yritystiedustelulla, vuonna 2000 ja 2004 eteenpäin työssäkäyntitilaston ammattitieto tiedustelusta työnantajille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa