Rekisteriseloste: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö tutkimus

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö tutkimus

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Laatia tilastoja ja tutkimuksia suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Tuottaa EU:n Neuvoston ja Parlamentin sekä Komission asetusten vaatimusten mukaisesti EU:n Usage of ICT in households and by individuals -tutkimuksen aineisto EU:n tilastovirastolle Eurostatille.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm:

Otostilasto, lkm:

Vuonna 1996, otos 3488, 10-74-vuotiaat

Vuonna 1999, otos 3887, 10-74-vuotiaat

Vuonna 2002, otos 4650, yli 10-vuotiaat

Vuonna 2003, otos 4200, 16-74-vuotiaat

Vuonna 2004, otos 4200, 16-74-vuotiaat

Vuonna 2005, otos 4715, yli 10-vuotiaat

Vuonna 2006, otos 4333, 16-74-vuotiaat

Vuonna 2007, otos 4300, 16-74-vuotiaat

Vuonna 2008, otos 4540, yli 16-vuotiaat

Vuonna 2009, otos 4300, 16-74-vuotiaat

Vuonna 2010, otos 4300, 16-74-vuotiaat

Vuonna 2011, otos 4300, 16-74-vuotiaat

Vuonna 2012, otos 4300, 16-74-vuotiaat

Vuonna 2013, otos 4750, 16-89-vuotiaat

Vuonna 2014, otos 4850, 16-89-vuotiaat

Vuonna 2015, otos 4850, 16-89-vuotiaat

Vuonna 2016, otos 4850, 16-89-vuotiaat

Vuonna 2017, otos 4850, 16-89-vuotiaat

 

Valintaperiaatteet: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö tutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta satunnaisesti poimittuun otokseen. Perusjoukko on maassa asuva kotitalousväestö.

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: Henkilötunnus ja kohdenumero (eli yksikäsitteinen juokseva numero): Tilastokeskuksen käytössä tunnistetietoina on kohdenumero ja tarvittaessa myös henkilötunnus. Eurostatille lähetettävässä tiedostossa tunnistetietona on vain kohdenumero.

Arkaluonteiset tiedot: Terveydentila (oma ilmoitus)

Muut tiedot tai tietoryhmä: Henkilöä koskevia taustatietoja kuten sukupuoli, syntymäaika, siviilisääty, NUTS2-alue, jolla asuu, ikä, asuinkunta, suoritettu koulutus, ammatti, kotitalouden tietotekniset laitteita ja internet-yhteyksiä koskevia tietoja, tietokoneen, matkapuhelimen ja internetin käyttöä, käytön useutta ja käyttötapoja koskevia tietoja

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tutkimusaineistoon on liitetty tietoja Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä. Otostiedot on saatu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta (alkujaan väestörekisteristä).

Rekisteröidyn oma ilmoitus:

Tutkimustiedot perustuvat rekisteröidyn omaan ilmoitukseen (haastattelu) pois lukien otos- ja tutkintorekisterin tiedot. Tutkimukseen osallistuminen ja yksittäiseen kysymykseen vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Henkilöt ovat tietoisia tutkimuksen vapaaehtoisuudesta

Tiedon saantitapa:

Tutkimustiedot perustuvat tietokoneavusteisiin puhelinhaastatteluihin ja itse täytettävään verkkokyselyyn.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Jari Tarkoma
Tilastojohtaja

Jaa