Rekisteriseloste: Valtion palkkatilasto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Valtion palkkatilasto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Valtion palkkatilaston tuottaminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 90 000 palvelussuhdetta

Otostilasto, lkm: -

Valintaperiaatteet: Valtion budjettitalouden piirissä olevat palkansaajat

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: Virastonumero, henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä:

Työnantajaa koskevat tiedot, kuten virasto, kunta ja budjetin pääluokka. Henkilön luokittelutiedot, kuten ammattinimike ja ammattiluokitus, palvelussuhteen luonne ja laji, koko- ja osa-aikaisuus, sukupuoli, ikä ja tutkinto.

Palkkausta koskevat tiedot, kuten marraskuun peruspalkka ja palkanlisät, palkan täysimääräisyys ja palkanpidätyksen syy.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Valtiokonttori: TAHTI-järjestelmä, Tilastokeskus: tutkintorekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus: -

Tiedon saantitapa: tiedonsiirto

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Hannele Orjala
Tilastojohtaja

Jaa