Rekisteriseloste: Vapaa-aikatutkimus

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Vapaa-aikatutkimus

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Vapaa-ajan toiminta ja siinä tapahtuneiden muutosten tilastointi ja tutkiminen väestöryhmittäin.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm:

Otoksen koko oli vuonna 1977 1300 henkeä, vuonna 1991 noin 3000 henkeä, vuonna 1991 noin 5700 henkeä ja vuonna 2002 4650 henkeä

Valintaperiaatteet:

Vuonna 1977 kaksivaiheinen ositettu ryväsotanta 15 vuotta täyttäneestä väestöstä, poimittu väestön keskusrekisteristä

Vuosina 1981, 1991 ja 2002 yksinkertainen satunnaisotanta 10 vuotta täyttäneestä väestöstä, lisäksi vuonna 1991 lisäotos Helsingin kaupungin 10 vuotta täyttäneistä asukkaista, poimittu väestön keskusrekisteristä.

Perusjoukko on maassa asuva kotitalousväestö.

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot:

Terveydentila (oma ilmoitus), uskonnollinen osallistuminen, ammatilliseen yhdistykseen, poliittiseen ja uskonnolliseen järjestöön kuuluminen ja toimintaan osallistuminen

Muut tiedot tai tietoryhmä:

Henkilöä ja kotitaloutta kuvaavia taustatietoja,

Vapaa-ajantoimintaa koskevat tiedot, sosiaaliset suhteet, arjen kokeminen, luottamus, eri elämän alueisiin suhtautuminen, lapsuuden kodin harrastukset jne

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tilastokeskus: Tutkintorekisteri

Väestörekisterikeskus: Väestötietojärjestelmä

Verohallitus: verotietokanta

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tutkimustiedot perustuvat rekisteröidyn omaan ilmoitukseen (haastattelu) pois lukien otos- ja tutkintorekisterin tiedot. Tutkimukseen osallistuminen ja yksittäiseen kysymykseen vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Henkilöt ovat tietoisia tutkimuksen vapaaehtoisuudesta

Tiedon saantitapa: Käyntihaastattelu

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

 

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus 14.2.2014
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa