Rekisteriseloste: Varallisuustutkimus

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Varallisuustutkimus

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Kotitalouksien varallisuuden väestöryhmittäinen jakautuminen ja sen muutosten tilastointi (Kotitalouksien varallisuus -tilasto) ja tutkiminen. Jo koottuja tietoja käytetään historiallisena aineistona erilaisissa varallisuustutkimuksissa. Tiedoista muodostetaan tilasto- ja tutkimusaineisto Euroopan keskuspankkia (EKP) varten (Household Finance and Consumption Survey, HFCS).

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm: vaihtelee eri tutkimuksissa. Toteutunut otos 3500-5 500 kotitaloutta vuosina 1987,1988, 1994, 1998 ja 2004, noin 11 000 kotitaloutta vuosina 2009 ja 2013.

Valintaperiaatteet: kaksivaiheinen ositettu otanta väestörekisteristä

Tunnistetiedot: henkilötunnus, haastattelun kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: henkilön saama toimeentulotuki,

ammattiliittoon kuuluminen vuosina 1987 ja 1988

Muut tiedot tai tietoryhmä: kotitalouden ja henkilöiden taustatiedot, varallisuus-, tulo- ja velkatiedot5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Eläketurvakeskus: Eläketapahtumarekisteri

Kela: Eläkevakuutus-, sairausvakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri, opintotukirekisteri sekä asumistukirekisteri

Koulutusrahasto: Rekisteri koulutusrahaston maksamista korvauksista

Maa- ja metsätalousministeriö: Maatilarekisteri

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotukirekisteri

Valtiokonttori: Sotilasvammakorvausjärjestelmän tietokanta

Verohallitus: Verotietokanta

Väestörekisterikeskus: Väestötietojärjestelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö: Siviilipalvelusrekisteri

Liikenteen turvallisuusvirasto: Ajoneuvoliikennerekisteri

Maistraatit: Vesikulkuneuvorekisteri

Pääesikunta: Asevelvollisrekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tulonjakotilaston haastatteluosa (vuonna 2004 Asumis- ja varallisuustutkimus).

Tiedon saantitapa: haastattelut ja tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa
Riitta Harala
Tilastojohtaja

Jaa