Rekisteriseloste: Yksityisen sektorin palkkatilasto (sis. metsätaloustyöntekijöiden palkkatilaston)

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Yksityisen sektorin palkkatilasto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Yksityisen sektorin palkkatilaston tuottaminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Osittain kokonais- osittain otostilasto, lkm: 822 000 työsuhdetta, joista

- järj. yritysten toimihenkilöt 547 000

- järjestäytymättömien yritysten toimihenkilöt/TK:n otos 47 000

- järj. yritysten työntekijät 210 000

- järjestäytymättömien yritysten työntekijät/TK:n otos 18 000

Valintaperiaatteet:

Järjestäytyneet yritykset: Järjestöjen jäsenyrityksiä koskevat palkkatiedustelut. Järjestäytymättömät: Tilastokeskuksen otos, osituskriteereinä yrityksen koko ja toimiala

Tietotyypit

Tunnistetiedot: Yritystunnus, yrityksen jäsennumero, henkilötunnus, toimipaikan tunniste, paikallisyksikön tunniste

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot: Yrityksen tiedot; mm. toimiala, palkansaajien lkm, paikallisyksikköä ja toimipaikkaa koskevat tiedot

Henkilön luokittelutiedot; mm. sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, osa-aikaisuus, palvelussuhteen laji, palkkausmuoto

Tunti- ja kuukausipalkka; palkkatiedot määritetään palkkausmuodon mukaisesti - kuvauskohteena on kuukausipalkka tai tehdyn työajan tuntipalkka: mm. peruspalkka, työaikalisät, luontoisedut, urakkapalkka, palkkiopalkka, säännöllisen työajan ansio, ylityön ansio, kokonaistyöajan ansio, lomaraha, varallaolokorvaukset. Eri palkka-aineistoissa ansioiden erittely vaihtelee jonkin verran

Vuositiedot: Vuositason tietoina kerätään mm. lomarahat ja muut kertaluontoiset palkkaerät. TT:n palkka-aineistoon sisältyy myös muita vuositason tietoja

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Työantajajärjestöjen (EK, PTY, KIT, Näyttämöväen vanhuudenturvasäätiö) omia jäsenyrityksiään koskevat palkkatiedustelut

Tilastolliset ja hallinnolliset rekisterit:

Tilastokeskus: Tutkintorekisteri

Tilastokeskus: Yritysrekisteri

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne, linjasiirto, lomake

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskus
Hannele Orjala
Tilastojohtaja

Jaa