Rekisteriseloste: Yritystiedonantajarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 029 551 1000
Työpajankatu 13

2. Rekisterin nimi

Yritystiedonantajarekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Yritystiedonantajarekisterissä ylläpidetään tiedonantajakohtaisesti tiedot kaikista Tilastokeskuksen lähettämistä yritystiedonkeruista ja niiden vastaajista. Yritystiedonantajarekisteristä tuotetaan mm. yritystiedonantajille Tilastokeskus.fi/tiedonkeruut -sivuille palvelu, josta tiedonantajat voivat käydä katsomassa, missä tiedonkeruissa ovat mukana. Yritystiedonantajarekisteriä käytetään yrityksiin kohdistuvan tiedonantorasituksen mittaamiseen, otoksien koordinointiin, seuraamiseen ja hallintaan.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: yritykset 70 000

Otostilasto, lkm:

Valintaperiaatteet: Yritykset (ml. liikkeen- ja ammatinharjoittajat) ja yhteisöt

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: Yrityksillä (ml. liikkeen- ja ammatinharjoittajat) yritystunnus (Y-tunnus), liikkeen- ja ammatinharjoittajilla henkilötunnus, nimi

Arkaluonteiset tiedot: -

Muut tiedot tai tietoryhmä: yritystiedonantajan yhteystiedot, tiedonkeruu- ja vastausrasitetiedot.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yritystiedonantajarekisteristä luovutetaan tietoja Tilastokeskus.fi/tiedonkeruut -sivuilla sijaitsevan Tiedonkeruupalvelu yrityksille -sovelluksen kautta ainoastaan yritystiedonantajalle itselleen. Tietoja voidaan luovuttaa myös konsernin emoyhtiön prokuristille, mikäli emoyhtiö haluaa nähdä tytäryhtiöidensä tiedonkeruutietoja. Yritystiedonantajalle on tämän palvelun käyttöä varten erikseen toimitettava käyttäjätunnukset.

Yritystiedonantajarekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskuksen yritystiedonkeruut alkaen vuodesta 2006 ja yritystiedonkeruiden vastausrasitemittaukset.

Rekisteröidyn oma ilmoitus: yritystiedonkeruulomakkeilla, vastausrasitemittauslomakkeella tai puhelinhaastattelussa annetut tiedot.

Tiedon saantitapa: Internet-keruu, puhelinhaastattelu, tiedonsiirto verkossa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8. Rekisteriselosteen hyväksyminen

Tilastokeskuksessa
Jari Tarkoma
Tilastojohtaja

Jaa